+90 312 231 87 20
| bilgi@atem.org.tr
+90 312 231 87 20

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
5 HAZİRAN 2018

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelerde aranan şartları, bu işletmelerin faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini ve Bakanlık, yetkili idareler ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların taşınmaz ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Bilgi Sistemi: Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemini,

c) İl müdürlüğü: Ticaret il müdürlüğünü,

ç) İş sahibi: 13 üncü maddede belirtilen hizmetlerin yürütülmesi hususunda işletme ile yetkilendirme sözleşmesi düzenleyen gerçek veya tüzel kişileri,

d) İşletme: Taşınmaz ticaretiyle iştigal eden ticari işletme ile esnaf ve sanatkâr işletmesini,

e) Kanun: Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,

f) Meslek odası: İlgili esnaf ve sanatkârlar odası ile ticaret ve sanayi odasını, ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasını,

g) Mesleki yeterlilik belgesi: 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 22 nci maddesi çerçevesinde verilen belgeyi,

ğ) Taşınmaz: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 704 üncü maddesinde belirtilen taşınmaz mülkiyetine konu olan arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyeti kütüğünde kayıtlı bağımsız bölümleri,

h) Taşınmaz ticareti: Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı, pazarlanması ve kiralanmasına aracılık ile taşınmaza ilişkin danışmanlık ve yönetim faaliyetleri bütününü,

ı) Yetki belgesi: Taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi için ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmeleri adına düzenlenen belgeyi,

i) Yetkilendirme sözleşmesi: 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan kişiler ile iş sahibi arasında düzenlenen ve belli bir bedel karşılığında 13 üncü maddede belirtilen hizmetlerin verilmesini öngören sözleşmeyi,

j) Yetkili idare: İşyeri açma ve çalışma ruhsatını vermeye yetkili belediye veya il özel idareleri ile diğer idareleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetki, Yeterlilik ve Bilgi Sistemi

Taşınmaz ticaretiyle iştigal edebilecek kişiler ve yetki belgesi

MADDE 5 – (1) Taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler veya esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılır.

(2) Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilir, yenilenir, askıya alınır ve iptal edilir.

(3) Yetki belgesi, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenir ve devredilemez. Bir işletmede birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunması durumunda işletme adına yalnızca bir yetki belgesi düzenlenir.

(4) Yetki belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır.

(5) Yetki belgesi işletmenin herkes tarafından kolaylıkla görülebilen bir yerine asılır.

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar

MADDE 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

a) 12 nci maddede belirtilen şartların taşınması,

b) Meslek odasına kayıtlı olunması,

c) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

ç) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2) En az lise mezunu olması,

3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

4) Konkordato ilan etmemiş olması,

5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

d) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

gerekir.

(2) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim; Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı veya Bakanlıkça uygun görülen kamu kurumları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.

Yetki belgesinin verilmesi

MADDE 7 – (1) Yetki belgesi başvurusu, yetki belgesi verilmesinde aranan şartların taşındığını gösteren belgeler ile birlikte Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. İşletmenin 12 nci maddede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı, başvuru tarihinden itibaren yedi gün içinde il müdürlüğü tarafından bir tutanakla yerinde tespit edilir.

(2) İlgili kurum ve kuruluşların elektronik bilgi sistemlerinden sağlanabilen belgeler, bu sistemlerden temin edilir ve işletme adına açılan dosyada diğer başvuru evrakı ile birlikte saklanır.

(3) Yetki belgesi verilmesinde aranan şartları taşıdığı anlaşılan işletmelere, başvuru tarihinden itibaren on gün içinde yetki belgesi verilir. Yetki belgesi talebi reddedilen işletmelere durum gerekçesi ile birlikte Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.

Yetki belgesinin yenilenmesi

MADDE 8 – (1) Yetki belgesi, geçerlilik süresinin sona ermesi veya içeriğindeki bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması durumunda yenilenir.

(2) Yenileme başvurusu, yetki belgesi geçerlilik süresinin sona ermesinden en az otuz gün önce, yetki belgesinde yer alan bilgilerde değişiklik olması durumunda ise değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren yedi gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.

(3) Yetki belgesinin yenilenmesinde 7 nci maddede belirtilen usul ve esaslar uygulanır. Ticaret unvanının veya işletme adının değişmesi gibi nedenlerle yetki belgesinin yenilenmesi durumunda değişikliğin belgelendirilmesi yeterlidir.

Yetki belgesinin askıya alınması ve iptali

MADDE 9 – (1) Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halinde bu durum, şartların kaybedildiği tarihten itibaren on beş gün içinde işletme tarafından Bilgi Sistemi üzerinden il müdürlüğüne bildirilir.

(2) Yetki belgesinin verilmesinde aranan şartlardan en az birini taşımadığı bildirim üzerine veya resen il müdürlüğünce tespit edilen işletmenin şartlarını 6 ncı maddeye uygun hale getirmesinin mümkün olmadığı durumlarda yetki belgesi aynı gün iptal edilir. Diğer durumlarda, şartların 6 ncı maddeye uygun hale getirilmesi için işletmeye bildirim veya tespit tarihinden itibaren otuz gün süre verilir. Yetki belgesi bu süre boyunca askıya alınır.

(3) Yetki belgesi askıya alınan işletmenin askı süresi içinde taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunduğunun tespit edilmesi halinde yetki belgesi aynı gün iptal edilir.

(4) Askı süresi içinde şartlarını 6 ncı maddeye uygun hale getiren işletmenin yetki belgesi bu durumun tespit edildiği tarihte askıdan indirilir. Şartlarını 6 ncı maddeye uygun hale getirmeyen işletmenin yetki belgesi bu durumun il müdürlüğünce tespit edildiği tarihte iptal edilir.

(5) 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen bentlerden herhangi birine bir takvim yılı içinde üç defa aykırı hareket edildiğinin tespiti halinde işletmenin yetki belgesi iptal edilir. Bu işletmeye iki yıl süreyle yetki belgesi verilemez.

(6) İşletmenin talebi halinde yetki belgesi aynı gün iptal edilir.

(7) Yetki belgesi askıya alınan, askıdan indirilen veya iptal edilen işletmeye, durum gerekçesiyle birlikte üç gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.

(8) Yetki belgesi iptal edilen işletme il müdürlüğünce beş gün içinde yazılı olarak yetkili idareye bildirilir.

Mesleki yeterlilik belgesi

MADDE 10 – (1) İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekir.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen kişiler ile işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

(3) Bakanlık, yetki belgesine sahip işletmelerce çalıştırılması gereken mesleki yeterlilik belgesine sahip asgari personel sayısını belirlemeye yetkilidir.

(4) Mesleki yeterlilik belgesine ilişkin diğer hususlarda 5544 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatındaki hükümler uygulanır.

Bilgi Sistemi ve ilan

MADDE 11 – (1) Taşınmaz ticaretinin takip ve kontrolü amacıyla Bakanlık tarafından Bilgi Sistemi oluşturulur.

(2) Yetki belgesi verilen, askıya alınan, askıdan indirilen ve iptal edilen işletmeler il müdürlüklerince, mesleki yeterlilik belgesi onaylanan ve iptal edilen kişiler Mesleki Yeterlilik Kurumunca eş zamanlı olarak, Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler ise ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarca Bakanlığın belirlediği süre içinde Bilgi Sistemine aktarılır.

(3) Yetki belgesine sahip işletmelerin güncel listesi Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.

(4) Bilgi Sistemi ihtiyaç duyulan diğer bilgi sistemlerine entegre edilir.

(5) Bilgi Sisteminin işletilmesinde 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat kapsamında kişisel verilerin korunmasına yönelik her türlü teknik ve idari tedbir alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Faaliyetlere İlişkin Yükümlülükler

İşletmelerde aranan şartlar

MADDE 12 – (1) İşletmelerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az otuz metrekare olması.

b) İçinde idari büro ve kabul yeri ile 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunması.

c) Hizmetin düzenli, sistemli ve hızlı bir şekilde verilmesini sağlayacak miktar ve özellikte masa, dolap, koltuk ve benzeri malzeme ile bilgisayar, internet, telefon, tarayıcı ve faks gibi teknik donanıma sahip olması.

(2) Bir işletmede 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi dışındaki bentlerde sayılan şartları taşıyan birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın faaliyet göstermesi halinde, bu maddenin (a) bendinde belirtilen işletme büyüklüğü her bir tacir veya esnaf ve sanatkâr için yüzde yirmi artırılarak uygulanır.

Taşınmaz ticaretine konu hizmetler

MADDE 13 – (1) Taşınmaz ticaretiyle iştigal edenler aşağıdaki hizmetleri verebilir:

a) Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralaması konusunda pazarlama faaliyetinde bulunmak ve aracılık yapmak.

b) Alım satım ve kiralamaya konu taşınmazla ilgili inceleme, araştırma ve raporlama yapmak.

c) Taşınmazın rayiç satış veya kira bedeli hakkında iş sahibine bilgi vermek.

ç) Tapu işlemlerine aracılık etmek.

d) Alıcı veya kiracı ile sözleşme yapmak, kira bedeli ödemeleri ile abonelik işlemlerini takip etmek, taşınmazın tamiri, bakımı ve onarımı gibi hizmetlerin verilmesini sağlamak ve bu hususlarla ilgili süreç hakkında iş sahibini bilgilendirmek.

e) Taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek.

f) Taşınmaz ticaretine ilişkin diğer hizmetleri yürütmek.

Taşınmaz ticaretinde uyulacak ilke ve kurallar

MADDE 14 – (1) Taşınmaz ticaretiyle iştigal edenler:

a) Taşınmaz ticaretine yönelik hizmet verilen işletmede, taşınmaz ticaretine konu hizmetler dışında ticari faaliyette bulunamaz.

b) İşletme tabelası ve basılı evrakı dâhil olmak üzere faaliyetleri sırasında mesleğini tanımlayan ibareler dışında herhangi bir ibare kullanamaz.

c) Verdiği hizmet nedeniyle edindiği bilgi ve belgeleri, yetkilendirme sözleşmesinde belirtilen esaslar dışında açıklayamaz ve kullanamaz.

ç) Hizmet sunarken ahlaka uygun, adil, dürüst, özenli ve makul bir şekilde hareket eder; yanıltıcı bilgi veremez.

d) Haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunamaz.

e) Hizmet verdiği kişilerin alım satım ve kiralama tercihlerini etkileyecek nitelikteki bilgileri gizleyemez.

f) Hizmet verdiği kişilerin menfaatlerine aykırı davranışta bulunamaz.

g) Hizmet verdiği kişileri yasa dışı olan ve etik olmayan uygulamalara teşvik edemez.

ğ) Hizmet verdiği kişilere tehdit veya taciz edici davranışlarda bulunamaz.

h) Hizmet verdiği kişilere belge imzalatmadan önce bu belgeleri okumaları için yeterli süre verir, belgelerde yer alan hükümleri açıklar ve imzalanan belgelerin birer suretini bu kişilere teslim eder.

ı) Aldığı her teklifi ve karşı teklifi, hizmet verdiği kişilere doğru ve objektif bir şekilde en kısa sürede sunar.

i) Taşınmazın satılması veya kiralanması ya da satış veya kiralamadan vazgeçilmesi yahut yetkilendirme sözleşmesinin feshedilmesi durumunda fesih tarihini izleyen ilk iş günü içinde reklam ve ilan faaliyetine son verir.

j) Taşınmazın satılması veya kiralanmasına yönelik yazılı ya da görsel tüm ilan ve reklamlarında; satış veya kiralama koşulları gibi konularda yetkilendirme sözleşmesine ve iş sahibinin isteklerine uygun hareket eder.

k) Elektronik ortamda yapılanlar dahil olmak üzere taşınmazın satılması veya kiralanmasına yönelik ilan ve reklamlarında, adres ve tapu bilgileri hariç olmak üzere 15 inci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen bilgiler ile iletişim bilgisine ve yetki belgesi numarasına kolay okunabilir şekilde yer verir.

l) Her bir yetkilendirme sözleşmesi için fiziksel olarak veya elektronik ortamda dosya oluşturur. Yetkilendirme sözleşmesini ve bu sözleşme çerçevesinde verilen hizmetler kapsamında düzenlenen belgeleri dosyasında en az beş yıl süreyle saklar.

m) Taşınmazın tanıtımına yönelik gazete ilanı, el kitapçığı, katalog gibi unsurlar ile fotoğrafları, vaziyet planı ve imar durumuna ilişkin belgeleri işletmesinde bulundurur.

Yetkilendirme sözleşmesi

MADDE 15 – (1) Taşınmaz ticaretine yönelik hizmetler, iş sahibi ile işletme arasında yazılı şekilde yapılan yetkilendirme sözleşmesine dayanılarak verilir.

(2) Yetkilendirme sözleşmesi birer nüshası taraflarda kalacak şekilde en az iki nüsha olarak düzenlenir.

(3) Yetkilendirme sözleşmesinde alım satım ve kiralamalarla ilgili asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İşletmenin yetki belgesi numarası, iletişim bilgileri, temsile yetkili kişisinin adı soyadı ve imzası; iş sahibinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası, iletişim bilgileri ve imzası, iş sahibinin tüzel kişi olması durumunda tüzel kişinin unvanı ve iletişim bilgileri ile temsile yetkili kişisinin adı soyadı ve imzası.

b) Yetkilendirme sözleşmesine konu taşınmazın;

1) İmar ve yapı kullanma izin durumu,

2) Tapu kaydı bilgileri, cinsi ve adresi,

3) Büyüklüğü, yaşı ve fiili kullanım durumu,

4) Kat, cephe ve manzara gibi konum özellikleri,

5) Dolmuş, otobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarının duraklarına yaklaşık mesafesi,

6) Okul, ibadethane, hastane ve alışveriş merkezi gibi yerler ile sinema, tiyatro, park ve piknik alanı gibi sosyal alanlara yaklaşık mesafesi,

7) Oda, salon, banyo, tuvalet ve balkon sayısı ile bunların net büyüklükleri; mutfak, duş kabini ve dolap muhteviyatı; parke ve doğramalar ile elektrik, su, doğalgaz, telefon ve uydu tesisatının durumu gibi iç özellikleri,

8) Apartman, site, bina veya müstakil olma durumu; blok, kat ve her bir kattaki daire sayısı; hidrofor, su deposu, ısıtma sistemi, yangın merdiveni ve asansör ile açık ve kapalı otopark durumu; güvenlik, futbol, basketbol, yüzme ve benzeri spor alanları ile çocuk parkının olup olmadığı gibi dış özellikleri,

9) Araziler için hisse, emsal ve öngörülen bina yüksekliği bilgileri ile üzerinde ekili veya dikili ürün bulunup bulunmadığı,

10) Üzerinde ipotek, haciz ve benzeri kısıtlamaların bulunup bulunmadığı.

c) 20 nci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde belirlenen hizmet bedeli oranı veya aynı maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde belirlenen hizmet bedeli ile alım satım ve kiralama dışındaki hizmetlerin her biri veya tamamı için kararlaştırılan hizmet bedeli.

ç) İşletme tarafından verilecek hizmetin niteliği ve kapsamı ile sözleşme kapsamında tarafların ifa ile yükümlü olduğu hususlar.

d) Kararlaştırılması halinde ve oran veya tutarı işletme için hizmet bedelini aşmamak koşuluyla iş sahibi veya işletmenin sözleşmeden cayması durumunda ödenecek cayma parası ve sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde uygulanacak ceza koşulu ile tarafların diğer mali ve hukuki sorumlulukları.

e) Üç ayı aşmamak üzere sözleşmenin süresi ve sözleşme süresi içinde taraflardan birinin yazılı bildirimde bulunmaması halinde sürenin sözleşme süresi kadar uzayacağı hususu.

f) Tarafların tebligat adresleri.

(4) Proje aşamasında olup inşasına başlanmamış veya inşasına başlanmış olmakla birlikte henüz tamamlanmamış taşınmazlar, ticari nitelikteki taşınmazlar, tapu kütüğüne kayıtlı olmayan taşınmazlara ilişkin yetkilendirme sözleşmeleri ile iş sahibinin alıcı veya kiracı olduğu yetkilendirme sözleşmelerinde üçüncü fıkrada belirtilen bilgilerden uygun olanlara ve yeterli bilgilendirme yapmaya elverişli diğer bilgilere yer verilir.

(5) Üçüncü fıkrada yer verilen bilgilerden işletmenin ilgili elektronik sistemlerden veya kayıtlardan sağlayamadığı bilgilerde iş sahibinin yazılı beyanı esas alınır. İş sahibinin beyan ettiği bilgilerin gerçeği yansıtmamasından işletme sorumlu değildir.

Alım satıma aracılık sözleşmesi

MADDE 16 – (1) İşletmenin verdiği alım satıma aracılık hizmeti sonucunda alıcı, satıcı ve işletme arasında alım satıma aracılık sözleşmesi düzenlenir.

(2) Bu sözleşmede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İşletmenin yetki belgesi numarası, iletişim bilgileri, temsile yetkili kişisinin adı soyadı ve imzası; iş sahibi ile alıcının adı soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası, iletişim bilgileri ve imzası, iş sahibi ve alıcının tüzel kişi olması durumunda tüzel kişinin unvanı ve iletişim bilgileri ile temsile yetkili kişisinin adı soyadı ve imzası.

b) Taşınmazın tapu kaydı bilgileri, cinsi ve adresi.

c) Taşınmazın alım satım bedeli ve bu bedelin ödenme yöntemi.

ç) Kararlaştırılması halinde ve oran veya tutarı işletme için hizmet bedelini aşmamak koşuluyla iş sahibi veya alıcının sözleşmeden cayması durumunda ödenecek cayma parası ve sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde uygulanacak ceza koşulu.

d) Hizmet bedeli ve bu bedelin iş sahibi ile alıcı arasındaki paylaşım usulü.

e) Tapu harcı ve döner sermaye hizmet bedeli gibi masrafların iş sahibi ile alıcı arasındaki paylaşım usulü.

f) İlgili kanuna göre sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda hangi il mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğu hususu, uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuk veya tahkim gibi alternatif çözüm yollarına başvurulmasına ilişkin kayıtlar ve kararlaştırması halinde tarafların diğer hukuki ve mali sorumlulukları.

Kiralamaya aracılık sözleşmesi

MADDE 17 – (1) İşletmenin verdiği kiralamaya aracılık hizmeti sonucunda kiracı, kiralayan ve işletme arasında kiralamaya aracılık sözleşmesi düzenlenir.

(2) Bu sözleşmede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İşletmenin yetki belgesi numarası, iletişim bilgileri, temsile yetkili kişisinin adı soyadı ve imzası; iş sahibi ile kiracının adı soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası, iletişim bilgileri ve imzası, iş sahibi ve kiracının tüzel kişi olması durumunda tüzel kişinin unvanı ve iletişim bilgileri ile temsile yetkili kişisinin adı soyadı ve imzası.

b) Taşınmazın tapu kaydı bilgileri, cinsi, adresi ve özellikleri.

c) Taşınmazın kira bedeli ile kira bedelinin yıllık artış oranı ve ödenme yöntemi.

ç) Kararlaştırılması halinde ve oran veya tutarı işletme için hizmet bedelini aşmamak koşuluyla iş sahibi veya alıcının sözleşmeden cayması durumunda ödenecek cayma parası ve sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde uygulanacak ceza koşulu.

d) Hizmet bedeli ve bu bedelin iş sahibi ile kiracı arasındaki paylaşım usulü.

e) İlgili kanuna göre sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda hangi il mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğu hususu, uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuk veya tahkim gibi alternatif çözüm yollarına başvurulmasına ilişkin kayıtlar ve kararlaştırması halinde tarafların diğer hukuki ve mali sorumlulukları.

Hizmet ortaklığı sözleşmesi

MADDE 18 – (1) İşletme, yetkilendirme sözleşmesinde yer alması koşuluyla hizmetin ortak verilmesi hususunda başka bir veya birden fazla işletme ile yetkilendirme sözleşmesinin konusuna yönelik ortak çalışma yürütebilir.

(2) Hizmet ortaklığı sözleşmesi yazılı olarak yapılır. Sözleşmede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İşletmelerin yetki belgesi numarası, unvanı ve iletişim bilgileri ile temsile yetkili kişisinin adı, soyadı ve imzası.

b) Sözleşmenin konusu.

c) Hizmet bedelinin paylaşılma usulü.

ç) Tarafların hak ve yükümlülükleri.

(3) İşletme tarafından, hizmet ortaklığı sözleşmesinin düzenlendiği gün iş sahibine bilgi verilerek bu sözleşmenin bir örneği düzenlenme tarihinden itibaren iki iş günü içinde iş sahibine gönderilir. Gönderime ilişkin ispat yükü gönderimi yapan işletmeye aittir.

Taşınmaz gösterme belgesi

MADDE 19 – (1) Alım satımına veya kiralanmasına aracılık edilen taşınmazın alıcı veya kiracıya gösterilmesi hizmeti, her bir taşınmaz için ayrı ayrı taşınmaz gösterme belgesi düzenlenmek suretiyle verilir.

(2) Taşınmaz gösterme belgesinde asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İşletmenin yetki belgesi numarası, iletişim bilgileri, temsile yetkili kişisinin adı soyadı ve imzası; alıcı veya kiracının adı soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası, iletişim bilgileri ve imzası, alıcı veya kiracının tüzel kişi olması durumunda tüzel kişinin unvanı ve iletişim bilgileri ile temsile yetkili kişisinin adı soyadı ve imzası.

b) Taşınmazın tapu kaydı bilgileri, cinsi, adresi ve özellikleri.

c) Taşınmazın hangi amaçla gösterildiği ve gösterilme tarihi.

ç) 20 nci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde belirlenen hizmet bedeli oranı veya aynı maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde belirlenen hizmet bedeli ile tarafların diğer mali ve hukuki sorumlulukları.

(3) Taşınmazı gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir bedel talep edilemez. Ancak işletmenin bulunduğu ilçe sınırı dışında verilen taşınmaz gösterme hizmeti için taşınmazın gösterildiği kişiden ulaşım masrafı talep edilebilir.

Hizmet bedeli

MADDE 20 – (1) Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde dördünden fazla olamaz.

(2) Kiralama işlemlerinde hizmet bedeli, kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla olamaz.

(3) İşletme, taşınmaz alım satımının tapu siciline tesciliyle veya iş sahibi ile kiracı arasındaki kira sözleşmesinin kurulmasıyla hizmet bedeline hak kazanır. Alım satım ve kiralama dışındaki hizmetlerde hizmet bedeli hakkı ilgili sözleşmenin kurulmasıyla doğar.

(4) Hizmet bedeli, iş sahibi ile alıcı veya kiracı arasında aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça eşit olarak paylaştırılır.

(5) 18 inci madde çerçevesinde yürütülen ortak çalışma sonucunda hak kazanılan hizmet bedeli, alım satıma aracılık sözleşmesi veya kiralamaya aracılık sözleşmesinde yetkilisinin imzası bulunan işletmeye ödenir ve hizmet ortaklığı sözleşmesinde belirtilen usulde paylaşılır. Bu sözleşmede hizmet bedelinin paylaşımı hususunda hüküm bulunmaması halinde bu bedel taraflar arasında eşit olarak paylaşılır.

(6) Taşınmazın yetkilendirme sözleşmesinin süresi içinde, taşınmaz gösterme belgesini düzenleyen işletme bertaraf edilerek doğrudan iş sahibinden satın alınması veya kiralanması durumunda işletme hizmet bedeline hak kazanır.

(7) Yetki belgesi iptal edilen işletmenin, iptal tarihi itibarıyla geçerli olan yetkilendirme sözleşmeleri feshedilmiş sayılır. İşletme, sözleşmenin feshedilmiş sayılmasından önce vermiş olduğu hizmetler için hizmet bedeline hak kazanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ruhsatlandırma

MADDE 21 – (1) İşletmenin yetki belgesine sahip olup olmadığı işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yetkili idareler tarafından kontrol edilir ve yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilemez.

(2) 9 uncu maddenin sekizinci fıkrası uyarınca yapılan bildirim üzerine işletmeye ait işyeri açma ve çalışma ruhsatı derhal iptal edilir.

Denetim ve ceza hükümleri

MADDE 22 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması, uygulamada çıkan sorunlar ve şikâyetlerle ilgili olarak işletmeler nezdinde denetim yapmaya yetkilidir. Bakanlık bu yetkisini il müdürlükleri aracılığıyla da kullanabilir.

(2) Yetkili idareler, Bakanlığın talebi üzerine işletmeler nezdinde ön inceleme mahiyetinde denetim yapmakla görevlidir.

(3) Yetkili idareler tarafından ikinci fıkra kapsamında yapılan denetimin sonuçları, denetimin sonuçlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilir.

(4) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde öngörülen idari para cezası Bakanlığın talebi üzerine yetkili idarelerce; denetime yetkili olanlara bilgi ve belge vermeyen, eksik veren veya denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenler hakkında aynı fıkranın (h) bendinde öngörülen idari para cezası ise Bakanlıkça uygulanır.

(5) İdari para cezalarının uygulanmasında, Kanunun 18 inci maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan hükümler saklıdır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden ve üçüncü fıkra kapsamında yer almayan tacirler ile esnaf ve sanatkârların faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını on sekiz ay içinde, 6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi kaydı bulunan ve meslek odasına kayıtlı olarak taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkârlar faaliyette bulundukları işletmenin adresini değiştirmedikleri sürece bu kişilere yetki belgesi verilmesinde 12 nci maddede belirtilen şartlar aranmaz.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi kaydı bulunan ve meslek odasına kayıtlı olarak taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkârlarda 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen lise mezunu olma şartı aranmaz.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan ve halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlarda 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

(5) Bilgi Sistemi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde kurulur.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 21 inci maddesinin birinci fıkrası yayımı tarihinden üç ay sonra,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

ULUSAL YETERLİLİK 17UY0332-4

EMLAK DANIŞMANI

 

SEVİYE 4

 

REVİZYON NO:00

 

 

 

 

 

 

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

Ankara, 2017

 

ÖNSÖZ

Emlak Danışmanı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Ticaret Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

 

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu

 

GİRİŞ

 

Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik’te belirlenmiştir.

 

Ulusal yeterlilikler için temel ölçütler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

 

 

 1. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartları veya uluslararası standartlara dayalı olarak oluşturulur.
 2. Ulusal yeterlilikler katılımcı bir anlayışla hazırlanır ve ilgili tarafların görüş ve katkısı alınır.
 3. Ulusal yeterlilikler, mesleki alana ilişkin iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite ile ilgili hususları kapsar.
 4. Ulusal yeterlilikler kullanıcılar tarafından anlaşılacak şekilde yazılır.
 5. Ulusal    yeterlilikler    hayat   boyu    öğrenme    ilkesi    çerçevesinde    bireyin    kendini geliştirmesini ve meslekte ilerlemesini teşvik eder.
 6. Ulusal yeterlilikler açık veya gizli hiçbir ayrımcılık unsuru içermez.
 7. Ulusal yeterlilikler, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğinin kalite güvencesi dâhilinde ölçülmesini temin eden unsurları içerir.

 

17UY0332-4 EMLAK DANIŞMANI ULUSAL YETERLİLİĞİ

 

1

YETERLİLİĞİN ADI

Emlak Danışmanı

2

REFERANS KODU

17UY0332-4

3

SEVİYE

4

4

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 3334 (Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı)

5

TÜR

-

6

KREDİ DEĞERİ

-

 

7

A)YAYIN TARİHİ

29/11/2017

B)REVİZYON NO

00

C)REVİZYON TARİHİ

-

 

 

 

 

8

 

 

 

 

AMAÇ

Bu ulusal yeterliliğin amacı Emlak Danışmanı (Seviye

4)          mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

-                    Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

-                    Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

-                    Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

 

9

 

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

13UMS0364-4 / Pazarlama Elemanı Seviye 4 16UMS0519-4 / Satış Danışmanı Seviye 4 12UMS0266-4 / Satın Alma Elemanı Seviye 4

10

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

-

11

YETERLİLİĞİN YAPISI

11-a) Zorunlu Birimler

17UY0332-4/A1: İSG, Çevre ve Kalite

17UY0332-4/A2: İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma 17UY0332-4/A3: Emlak Satışı/Kiralanması ve Sonrası İşlemleri

11-b) Seçmeli Birimler

-

11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için zorunlu birimlerin tamamından başarılı olunması gerekmektedir.

 

 

12

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Emlak Danışmanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

13

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Emlak Danışmanı (Seviye 4) yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

 

 

 

 

14

 

 

 

 

GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a)   5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,

b)    Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

16

YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR)

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED)

17

YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ

MYK Ticaret Sektör Komitesi

18

MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI

29/11/2017-2017/109

 

17UY0332-4/A1 İSG, ÇEVRE VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ

 

1

YETERLİLİK BİRİMİ ADI

İSG, Çevre ve Kalite

2

REFERANS KODU

17UY0332-4/A1

3

SEVİYE

4

4

KREDİ DEĞERİ

-

 

5

A)YAYIN TARİHİ

29/11/2017

B)REVİZYON NO

00

C)REVİZYON TARİHİ

-

6

YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

13UMS0364-4 / Pazarlama Elemanı Seviye 4 16UMS0519-4 / Satış Danışmanı Seviye 4

7

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 Öğrenme Çıktısı 1: Acil durum ve iş sağlığı ve güvenliği talimatlarını açıklar. Başarım Ölçütleri:

1.1: İş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuat, prosedür ve talimatları açıklar. 1.2: KKD ve acil durum müdahale ekipmanının kullanımını açıklar.

1.3: Acil durum müdahale prosedürlerini açıklar.

 Öğrenme Çıktısı 2: Çevre kalite önlemlerini açıklar. Başarım Ölçütleri:

2.1: Çevre korumaya ilişkin alınan önlemleri, yapılan işin gereklerine uygun şekilde açıklar. 2.2: Atık yönetimine yönelik işlemleri açıklar.

 Öğrenme Çıktısı 3: Kalite ve müşteri memnuniyeti uygulamalarını açıklar. Başarım Ölçütleri:

3.1: Uygulama süreçlerinin kalitesinin sağlanması ve iyileştirilmesine yönelik uygulamaları açıklar. 3.2: Müşteri memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.

8

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8 a) Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav: A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70’ini doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.

8 b) Performansa Dayalı Sınav

-

8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Yeterlilik biriminin elde edilebilmesi için adayın T1 sınavından başarılı olması gerekmektedir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

 

9

YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN

KURUM/KURULUŞ(LAR)

 

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED)

 

 

 

10

YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN

SEKTÖR KOMİTESİ

 

MYK Ticaret Sektör Komitesi

11

MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI

29/11/2017-2017/109

 

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

 

EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

 

 1. Meslekle ilgili temel kavramlar, kodlar, terimler
 2. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mesleğin gerektirdiği yasal mevzuat
 3.               sağlığı ve güvenliği talimatları

              Kişisel koruyucudonanımlar

              Güvenlik ve sağlıkişaretleri

 •               ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları

              Acil durumprosedürleri

 1. Meslekle ilgili çevre koruma mevzuatı

              Çevre, çevrekirliliği

 •               

              Çevre kazanım vekoruma

              Atıkların (ambalaj, pil ve benzeri) ayrıştırılması vetoplanması.

              Doğal kaynakların verimlikullanımı

 1. Meslekle ilgili ilk yardım.
 2. Meslekle ilgili olağan dışı durum ve olaylar
 3. Meslekle ilgili kalite yönetimi

 

EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

 

a) BİLGİLER

 

 

No

 

Bilgi İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

BG.1

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları açıklar.

A.1.1

(PE1)

1.1

T1

BG.2

Çalışma ortamına ilişkin olası risk ve tehlikeli durumların neler olduğunu açıklar.

A.1.3

(PE)

1.1

T1

BG.3

Risk ve tehlikeli durumlarda alınması gereken önlemleri açıklar.

A.1.3

(PE)

1.1

T1

BG.4

Acil durum kavramını açıklar.

A.2.4

(PE)

1.2

T1

BG.5

Çalışma alanı ve süreçlerindeki olası acil durumları açıklar.

A.2.4

(PE)

1.2

T1

BG.6

Acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar.

A.2.1-5 (PE)

1.2

T1

 

 
 
 

 

1 13UMS0364-4 Pazarlama Elemanı Seviye 4 Ulusal Meslek Standardı

 

 

 

No

 

Bilgi İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

 

BG.7

İş süreçlerinde yapılan işlemlerin çevresel etkilerini ve risklerini açıklar.

A.3.1

A.3.2

(PE)

 

2.1

 

T1

 

BG.8

İş     süreçlerinde    yapılan    işlemlerde            çevrenin korunmasına    ilişkin          alınması        gereken   tedbirleri

açıklar.

A.3.1

A.3.2

(PE)

 

2.1

 

T1

BG.9

Çalıştığı alanda kaynakların tasarruflu kullanılmasına yönelik tedbirleri açıklar.

A.3.1

(PE)

2.2

T1

BG.10

Ofis atıklarının imha süreçlerini açıklar.

A.3.3

(PE)

2.2

T1

BG.11

İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.

A.5.1

(PE)

3.1

T1

BG.12

İş süreçlerinde iyileştirme çalışmalarını açıklar.

A.5.3

(PE)

3.1

T1

 

BG.13

 

Müşteri memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.

F.7.1

F.7.2

F.7.3

(SD)

 

3.2

 

T1

 

17UY0332-4/A2 İŞ PLANI YAPMA VE PORTFÖY OLUŞTURMA YETERLİLİK BİRİMİ

 

1

YETERLİLİK BİRİMİ ADI

İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma

2

REFERANS KODU

17UY0332-4/A2

3

SEVİYE

4

4

KREDİ DEĞERİ

-

 

5

A)YAYIN TARİHİ

29/11/2017

B)REVİZYON NO

00

C)REVİZYON TARİHİ

-

6

YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

13UMS0364-4 / Pazarlama Elemanı Seviye 4 16UMS0519-4 / Satış Danışmanı Seviye 4

12UMS0266-4 / Satın Alma Elemanı Seviye 4

7

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 Öğrenme Çıktısı 1: Emlak satış/kiralama öncesi süreçleri açıklar. Başarım Ölçütleri:

             : İş planı oluşturma süreçlerini açıklar.

             : Emlak satış/kiralama stratejisi geliştirme çalışmalarına dair bilgi toplama yöntemlerini açıklar. 1.3: Emlak satış/kiralama yöntemlerini açıklar.

 Öğrenme Çıktısı 2: Emlak portföyü oluşturur. Başarım Ölçütleri:

2.1: İş piyasası araştırması yapar. 2.2: Emlakın durumunu tespit eder.

             : Emlakın güncel rayiç bedelini tespit eder.

             : Emlakın sahibi ile düzenlenecek belgelerin doldurulması işlemlerini takip eder.

         Yetkisi alınmış emlakın portföye girişini yapar.

 Öğrenme Çıktısı 3: Emlakın pazarlanmasına ilişkin ön hazırlıkları yapar.

             : Portföyündeki emlakın pazarlama ve tanıtım yöntemlerini belirler.

             : Belirlenen yönteme ilişkin emlak satış/kiralama için gerekli araç, gereç, malzeme ve hizmetleri talep eder.

             : Portföyündeki emlakı satış/kiralamaya uygun hale getirir.

8

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8 a) Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav: A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika

zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70'ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.

8 b) Performansa Dayalı Sınav

(P1) Beceri ve Yetkinlik Uygulamaları: A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Performans sınavında; beceri ve yetkinlik ifadelerinde yer alan ölçütlere uygun senaryo(lar), bilgi notları ve diğer açıklayıcı dokümanlar kullanılarak, adayların iş planı yapma ve portföy oluşturma uygulamalarında; planlama, organizasyon,

takip,   ikna  ve  iletişim  becerileri,   iş   kapsamına  uygun   inisiyatif  alma,  veri-alan-süreç   hakimiyeti

 

 

gözlemlenecektir. Bu amaçla;

·         Ek A2-2’de yer alan beceri ve yetkinlik uygulamalarını yapması istenecektir.

·         Değerlendiriciler gerekli gördükleri noktalarda, belirlenecek kurallara göre sorular sorup açıklamalar isteyebilirler. Bu soru ve açıklamaların içeriği ve kapsamı performans kontrol listelerinde tanımlanacaktır. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, uygulamanın kapsamına göre tespit edilerek sınav kontrol listesinde belirtilir.  Performansa dayalı sınav gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında ve çalışma ekipmanları ile gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

 

9

YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN

KURUM/KURULUŞ(LAR)

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED)

 

10

YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ

 

MYK Ticaret Sektör Komitesi

11

MYK YÖNETİM KURULU ONAY

TARİHİ VE SAYISI

29/11/2017-2017/109

 

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

 

EK A2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

 1. Emlak/müşteri portföyü oluşturma yöntemleri

          Satışa ve kiralamaya konu olan emlakın durum tespiti

          Satışa ve kiralamaya konu olan emlakın güncel rayiç bedelinintespiti

          Emlakın pazarlanması öncesi hazırlıkişlemleri

 1. Emlak danışmanlığı ile ilgili mevzuat

              Gayrimenkul hukuku

 •               
  1. İş planlama
  2. Pazarlama ve satış işlemleri

              Pazarlama ve satışstratejileri

              Pazarlama ve satışaraçları-yöntemleri

 

EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a)BİLGİLER

 

 

No

 

Bilgi İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

BG.1

İş planı oluşturma süreçlerini açıklar.

B.1.1

(PE)

1.1

T1

 

BG.2

Emlak      satış/kiralama      stratejisi                   geliştirme çalışmalarına      dair      bilgi                toplama    yöntemlerini

açıklar.

C.1.2

(SD)

 

1.2

 

T1

BG.3

Emlak satış/kiralama yöntemlerini açıklar.

C.2.1

(SD)

1.3

T1

 

BG.4

 

Emlak portföyü oluşturma yöntemlerini sıralar.

C.2.2

(PE)

2.1

 

T1

BG.5

Portföyündeki emlakın durum tespitini yaparken dikkate aldığı kriterleri açıklar.

C.1.1

(SAE)

2.2

T1

BG.6

Portföyündeki  emlakın   güncel   rayiç                         bedelinin tespitini yaparken dikkate aldığı kriterleri sıralar.

C.5.1

(SAE)

2.3

T1

 

BG.7

Emlak      sahibinin      imzalayacağı                belgelerin

doldurulması aşamasında dikkat edilecek hususları açıklar.

B.3.1

(SD)

2.4

 

T1

BG.8

Portföydeki emlakın tanıtım yöntemlerini açıklar.

P.3.1

(PE)

3.1

T1

BG.9

Pazarlama ve satış sırasında kullanılan araç, gereç ve malzemeleri sıralar.

(SD)

C.3.1

3.2

T1

 

b)BECERİ VE YETKİNLİKLER

 

 

No

 

Beceri ve Yetkinlik İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

BY.1

Portföye eklenecek emlakları işletme tarafından

belirlenen yöntemlerle toplar.

C.2.2

(PE)

2.1

P1

BY.2

Emlak sahibinden emlak hakkında bilgi alır.

C.1.1

(SAE)

2.1

P1

*BY.3

Emlakı inceleyerek durum tespiti yapar.

C.1.1

(SAE)

2.2

P1

BY.4

Emlak sahibi ile emlakın satış/kiralama bedeli

hakkında bilgi alış verişinde bulunur.

C.5.1

(SAE)

2.2

P1

 

BY.5

Satış/kiralama    bedeli    ve    pazarlık    limitleri konusunda emlak sahibinden yazılı olarak onay

alır.

E.1.2

(SD)

 

2.2

 

P1

*BY.6

İlgili    kurumlardan  emlakın   parsel   ve   imar

sorgulamasını yapar.

C.1.2

(SAE)

2.2

P1

*BY.7

Emlak için gerekli kriterleri dikkate alarak güncel

rayiç bedel tespiti yapar.

C.5.1

(SAE)

2.3

P1

*BY.8

Emlakın satış/kiralama bedeli konusunda sorumlu

emlak danışmanından onay alır.

C.6.3

(SAE)

2.3

P1

*BY.9

Emlak    sahibi    ile     yapılacak              sözleşmelerin

doldurularak imzalanmasını sağlar.

B.3.1

(SD)

2.4

P1

BY.10

Yetkisi alınmış emlakın portföye girişini yapar.

C.2.4

(PE)

2.5

P1

 

 

 

No

 

Beceri ve Yetkinlik İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

BY.11

Portföydeki emlakın pazarlama/tanıtım yöntemini belirler.

C.2.7

(SD)

3.1

P1

BY.12

Emlak satış/kiralama yöntemini sorumlu emlak danışmanına onaylatır.

C.2.4

(SD)

3.1

P1

 

BY.13

Pazarlama, tanıtım ve satış/kiralama sırasında ihtiyaç duyulacak araç, gereç, malzeme ve hizmet ihtiyaçlarını belirler.

B.3.1

(PE)

 

3.2

 

P1

 

BY.14

Belirlediği araç, gereç, malzeme ve hizmetlerin temin edilmesi hususunu sorumlu emlak danışmanının onayına sunar.

B.3.2

(PE)

 

3.2

 

P1

 

BY.15

Satış/kiralama işlemi yapılacak emlakı genel durumu, donanım, temizlik ve benzeri açılardan kontrol eder.

C.3.2

(SD)

 

3.3

 

P1

BY.16

Emlakı,    müşteriye   göstermek   için                gereken randevuları alır.

C.3.2

(SD)

3.3

P1

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

 

17UY0332-4/A3 EMLAK SATIŞ/KİRALAMA VE SONRASI İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ

 

1

YETERLİLİK BİRİMİ ADI

Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri

2

REFERANS KODU

17UY0332-4/A3

3

SEVİYE

4

4

KREDİ DEĞERİ

-

 

5

A)YAYIN TARİHİ

29/11/2017

B)REVİZYON NO

00

C)REVİZYON TARİHİ

-

6

YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

13UMS0364-4 / Pazarlama Elemanı Seviye 4

16UMS0519-4 / Satış Danışmanı Seviye 4

7

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 Öğrenme Çıktısı 1: Emlak satış/kiralama işlemlerini yürütür. Başarım Ölçütleri:

1.1: Müşteri ihtiyaç ve taleplerini tespit eder. 1.2: Müşteriyi ve emlak sahibini bilgilendirir.

1.3: Müşteri ile yer gösterme belgesinin imzalanmasını sağlar. 1.4: Emlakın satış/kiralama bedelinin belirlenmesini sağlar.

1.5: Emlak sahibi/müşteri arasında yapılacak satış sözleşmesinin/kira kontratının imzalanması sürecini yürütür.

 Öğrenme Çıktısı 2: Emlak satış/kiralama sonrası işlemleri yürütür. Başarım Ölçütleri:

2.1: Tapu işlemlerini takip eder.

2.2. Emlak teslim işlemlerini takip eder.

2.3: Hizmet bedelinin tahsilatı işlemlerini açıklar. 2.4: Satış/kiralama sonrası işlemlerini yapar.

8

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8 a) Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav: A3 birimine yönelik teorik sınav Ek A3-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A3-2) ölçmelidir.

8 b) Performansa Dayalı Sınav

(P1) Beceri ve Yetkinlik Uygulamaları: A3 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A3-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Performans sınavında; beceri ve yetkinlik ifadelerinde yer alan ölçütlere uygun senaryo(lar), bilgi notları ve diğer açıklayıcı dokümanlar kullanılarak, adayların emlak satış/kiralama ve sonrasında yapılacak uygulamalarda; planlama, organizasyon, takip, ikna ve iletişim becerileri, iş kapsamına uygun inisiyatif alma, veri-alan-süreç hakimiyeti gözlemlenecektir. Bu amaçla;

·         Ek A3-2’de yer alan beceri ve yetkinlik uygulamalarını yapması istenecektir.

·         Değerlendiriciler gerekli gördükleri noktalarda, belirlenecek kurallara göre sorular sorup açıklamalar

 

 

isteyebilirler. Bu soru ve açıklamaların içeriği ve kapsamı performans kontrol listelerinde tanımlanacaktır. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, uygulamanın kapsamına göre tespit edilerek sınav kontrol listesinde belirtilir.  Performansa dayalı sınav gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında ve çalışma ekipmanları ile gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A3-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

9

YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR)

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu

(TEMFED)

10

YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ

MYK Ticaret Sektör Komitesi

11

MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ

VE SAYISI

29/11/2017-2017/109

 

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A3-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

 1. Bölge imar planı bilgisi
 2. Emlak danışmanlığı ile ilgili mevzuat

              Gayrimenkul hukuku

 •               
 •               
 •               

              Emlakla ilgili vergimevzuatı

 1. Pazarlama ve satış işlemleri

              Pazarlama ve satışaraçları-yöntemleri

              Emlak pazarlama ve satışına ilişkinişlemler

 

EK A3-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a)BİLGİLER

 

 

No

 

Bilgi İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

BG.1

Pazarlama aşamasında müşteri ile hangi yöntemlerle iletişime geçildiğini açıklar.

D.1.1

(SD)

1.1

T1

BG.2

Satılacak/kiralanacak emlaka ilişkin bilgileri müşteriye aktarma yöntemlerini sıralar.

D.1.2

(SD)

1.2

T1

BG.3

Emlaka ilişkin müşteriye verilecek bilginin içeriğini açıklar.

D.2.2

(SD)

1.2

T1

 

BG.4

Müşteriye emlak önerirken dikkat edilecek hususları açıklar.

D.1.3

D.1.4

(SD)

 

1.2

 

T1

 

 

 

No

 

Bilgi İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

BG.5

Müşteri   ile    imzalanacak  belgelerin               doldurulması aşamasında dikkat edilecek hususları açıklar.

B.3.1

(SD)

1.3

T1

 

BG.6

Müşterinin satın almaya/kiralamaya karar verdiği emlakın nihai satış/kiralama tutarını belirlerken dikkate

aldığı değişkenleri sıralar.

D.2.1

(SD)

 

1.4

 

T1

BG.7

Satış      sözleşmesi/kira     kontratının             hazırlanması aşamasında dikkat edilecek hususları açıklar.

B.3.1

(SD)

1.5

T1

 

BG.8

Emlak satışı/kiralama işlemi sırasında emlak sahibinin ve müşterinin hazırlamakla yükümlü olduğu belgeleri

sıralar.

E.1.1

(SD)

 

2.1

 

T1

BG.9

Tapu işlemleri sırasında emlak sahibinin ve müşterinin hazırlamakla yükümlü olduğu belgeleri sıralar.

E.1.1

(SD)

2.1

T1

 

BG.10

Emlak teslim tutanağında bulunması gereken unsurları sıralar.

E.1.2

E.2.3

(SD)

 

2.2

 

T1

 

BG.11

Hizmet bedelinin tahsilatı ile ilgili idari işlemleri sıralar.

E.1.2

(SD)

 

2.3

 

T1

 

BG.12

Emlak   satış/kiralama   sonrası   yapılacak             işlemleri açıklar.

D.2.3

(SS)

 

2.3

 

T1

 

b)BECERİ VE YETKİNLİKLER

 

 

No

 

Beceri ve Yetkinlik İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

BY.1

Müşteri    ile   hizmet   standardına ve pazarlama

tekniklerine uygun olarak iletişimi başlatır.

D.1.1

(SD)

1.1

P1

 

BY.2

Emlak satın almak/kiralamak isteyen müşterinin ihtiyaç ve taleplerini tespit eder.

D.1.1- D.1.5

(SD)

 

1.1

 

P1

 

*BY.3

Müşterinin talebine uygun portföyünde bulunan emlaklarla   ilgili    bilgileri    uygun                    yöntemlerle

müşteriye aktarır.

D.1.2

(SD)

 

1.2

 

P1

 

BY.4

Müşteriyi, satın almaya/kiralamaya karar verdiği

emlakın   mali   ve   hukuki   durumları               hakkında bilgilendirir.

D.2.2

(SD)

 

1.2

 

P1

BY.5

Müşterinin   ihtiyacına   uygun   alternatif                    emlak önerisinde bulunur.

D.1.4

(SD)

1.2

P1

BY.6

Talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, müşteriyi uygun

emlaka yönlendirir.

D.1.3

(SD)

1.2

P1

 

*BY.7

Gerek olması halinde, yönlendirdiği emlaka, İSG

talimatları    doğrultusunda,   uyarı    işaretleri                   ve levhaları yerleştirir.

A.1.1

(SD)

 

1.2

 

P1

 

*BY8

İhtiyaç olması halinde uygun kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanır.

A.1.3

(SD)

A.1.3

(PE)

 

1.2

 

P1

 

 

 

No

 

Beceri ve Yetkinlik İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

 

BY.9

Emlak sahibine ve sorumlu emlak danışmanına pazarlama süreci hakkında rapor verir.

D.2.1

D.2.2

(SD)

 

1.2

 

P1

BY.10

Müşteri    ile   düzenlenecek   belgeleri                                                             doldurarak

imzalanmasını sağlar.

B.3.1

(SD)

1.3

P1

BY.11

Yetkisi dâhilinde müşteri ile fiyat pazarlığı yapar.

E.1.2

(SD)

1.4

P1

*BY.12

Emlakın nihai bedeli konusunda sorumlu emlak

danışmanından onay alır.

E.1.2

(SD)

1.4

P1

BY.13

Pazarlık yaptığı fiyat için emlak sahibinden onay

alır.

E.1.2

(SD)

1.4

P1

 

BY.14

Emlak sahibi ile müşterinin bir araya getirilmesi yoluyla pazarlık ortamı oluşturarak satışın/kiralamanın          yapılacağı                                        bedelin

belirlenmesini sağlar.

 

D.2.1

(SD)

 

1.4

 

P1

 

*BY.15

Müşteri ile satıcı/kiralayan arasında yapılacak satış

sözleşmesini/kira kontratını anlaşılan son bedel üzerinden hazırlayarak imzalatır.

E.1.1

(SD)

 

1.5

 

P1

*BY.16

Tapu işlemi sırasında emlak sahibi ve müşteriye ait

gerekli belgeleri temin eder.

E.1.1

(SD)

2.1

P1

BY.17

Emlak sahibi ve müşterinin onayıyla emlak ile ilgili

hukuki ve teknik süreçleri yürütür.

E.1.1

(SD)

2.1

P1

BY.18

Emlakın müşteriye teslimi ile ilgili tutanağı hazırlar.

E.2.3

(SS)

2.2

P1

BY.19

Müşteriye     satış/kiralama     sonrası                     hizmetler

konusunda bilgi verir.

D.2.3

(SS)

2.2

P1

BY.20

Emlakın satışı/kiralanmasının ardından emlak ve

müşteri portföyünde güncelleme yapar.

C.2.4

(PE)

2.4

P1

 

BY.21

Emlakın    satılması/kiralanması    ya     da                 satış/ kiralanmasından vazgeçilmesi durumunda reklam

ve ilan faaliyetinin sonlandırılması için onay alır.

C.2.4

(PE)

 

2.4

 

P1

 

*BY.22

 

Satış/kiralama alanı ve ofis ortamındaki atıkların toplanıp bertarafı için gerekli işlemleri yapar.

A.3.3

(SD)

A.3.3

(PE)

 

2.4

 

P1

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

 

YETERLİLİK EKLERİ

EK 1: Yeterlilik Birimleri

 

17UY0332-4/A1: İSG, Çevre ve Kalite

17UY0332-4/A2: İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma 17UY0332-4/A3: Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri

 

EK 2: Terimler, Simgeler ve Kısaltmalar

EMLAK PORTFÖYÜ: Bir işletmenin sahibi adına satış/kiralamasını yapmak üzere temin ettiği emlak varlığını,

EMLAK: Ev, arsa, bahçe, tarla gibi taşınamayan malları, taşınmazları,

FATURA: Satılan bir ürünün cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya verdiği basılı veya elektronik hesap pusulasını,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

MÜŞTERİ PORTFÖYÜ: Bir işletmenin çeşitli müşteri gruplarından oluşturduğu müşteri varlığını,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

SATIŞ/KİRALAMA: Emlak satışı, belirli danışmanlık ve iş takibi hizmetlerinin satışı ile emlakın kiralanmasını,

TAPU: Bir taşınmazın sahibinin kim olduğunu gösteren resmi belgeyi,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

ifade eder.

 

 

EK 3: Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5)

 

EK 4: Değerlendirici Ölçütleri

Değerlendiricilerin aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekmektedir:

 • Pazarlama ve satış konularında öğretmen/öğretim elemanı/eğitmen olarak 5 yıl eğitim vermiş olmak,

 

 • İlgili meslek kuruluşlarında (5362 sayılı Kanuna tabi emlak meslek odaları, 5174 sayılı Kanuna tabi emlak meslek komitesi bulunan ticaret odaları) kayıtlı olmak ve lisans mezunu olup, emlak alım satım alanında en az 5 yıl çalışmış olmak,
 • İlgili meslek kuruluşlarında (5362 sayılı Kanuna tabi emlak meslek odaları, 5174 sayılı Kanuna tabi emlak meslek komitesi bulunan ticaret odaları) kayıtlı olmak ve ön lisans mezunu olup, emlak alım satım alanında en az 7 yıl çalışmış olmak,
 • İlgili meslek kuruluşlarında (5362 sayılı Kanuna tabi emlak meslek odaları, 5174  sayılı Kanuna tabi emlak meslek komitesi bulunan ticaret odaları) kayıtlı olmak ve lise mezunu olup, emlak alım satım alanında en az 10 yıl süreyle ilgili meslek grubuna kayıtlı olarak çalışmış olmak.

 

Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili uluslararası/ulusal meslek standart(lar)ı, ölçme-değerlendirme ve ölçme-değerlendirmede kalite güvencesi ve İSG konularında eğitim sağlanmalıdır.

 

EK 5(*)Resmi Görüşe Gönderilmesi Öncesinde Yeterlilik Taslağına Katkıda Bulunan Kurum/Kuruluşlar

ULUSAL YETERLİLİK 17UY0333-5

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI

 

SEVİYE 5

 

REVİZYON NO:00

 

 

 

 

 

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

Ankara, 2017

 

 

ÖNSÖZ

 

Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Ticaret Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

 

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu

 

 

GİRİŞ

 

Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik’te belirlenmiştir.

 

Ulusal yeterlilikler için temel ölçütler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

 

 

 1. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartları veya uluslararası standartlara dayalı olarak oluşturulur.
 2. Ulusal yeterlilikler katılımcı bir anlayışla hazırlanır ve ilgili tarafların görüş ve katkısı alınır.
 3. Ulusal yeterlilikler, mesleki alana ilişkin iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite ile ilgili hususları kapsar.
 4. Ulusal yeterlilikler kullanıcılar tarafından anlaşılacak şekilde yazılır.
 5. Ulusal    yeterlilikler    hayat   boyu    öğrenme    ilkesi    çerçevesinde    bireyin    kendini geliştirmesini ve meslekte ilerlemesini teşvik eder.
 6. Ulusal yeterlilikler açık veya gizli hiçbir ayrımcılık unsuru içermez.
 7. Ulusal yeterlilikler, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğinin kalite güvencesi dâhilinde ölçülmesini temin eden unsurları içerir.

 

 

17UY0333-5 SORUMLU EMLAK DANIŞMANI ULUSAL YETERLİLİĞİ

 

1

YETERLİLİĞİN ADI

Sorumlu Emlak Danışmanı

2

REFERANS KODU

17UY0333-5

3

SEVİYE

5

4

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 3334 (Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek

Elemanı/Emlak Danışmanı)

5

TÜR

-

6

KREDİ DEĞERİ

-

 

 

7

A)YAYIN TARİHİ

29/11/2017

B)REVİZYON NO

00

C)REVİZYON TARİHİ

-

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

AMAÇ

Bu ulusal yeterliliğin amacı Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

-                    Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

-                    Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

-                    Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

9

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

13UMS0365-5/ Pazarlama Sorumlusu Seviye 5 16UMS0520-5/ Satış Sorumlusu Seviye 5 12UMS0267-5/ Satın Alma Sorumlusu Seviye 5

10

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

-

11

YETERLİLİĞİN YAPISI

11-a) Zorunlu Birimler

17UY0333-5/A1: İSG, Çevre ve Kalite

17UY0333-5/A2: Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu 17UY0333-5/A3: Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi

11-b) Seçmeli Birimler

-

11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu birimlerin tamamından başarılı olunması gerekir.

 

 

12

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

13

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Sorumlu    Emlak    Danışmanı    (Seviye    5)    yeterlilik

belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

 

 

 

 

14

 

 

 

 

GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,

b)  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

16

YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR)

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu

(TEMFED)

17

YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ

MYK Ticaret Sektör Komitesi

18

MYK YÖNETİM KURULU ONAY

TARİHİ VE SAYISI

29/11/2017-2017/109

 

 

17UY0333-5/A1 İSG, ÇEVRE VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ

 

1

YETERLİLİK BİRİMİ ADI

İSG, Çevre ve Kalite

2

REFERANS KODU

17UY0333-5/A1

3

SEVİYE

5

4

KREDİ DEĞERİ

-

 

5

A)YAYIN TARİHİ

29/11/2017

B)REVİZYON NO

00

C)REVİZYON TARİHİ

-

6

YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

13UMS0365-5 / Pazarlama Sorumlusu Seviye 5 16UMS0520-5 / Satış Sorumlusu Seviye 5

7

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 Öğrenme Çıktısı 1: Acil durum ve iş sağlığı ve güvenliği talimatlarını açıklar. Başarım Ölçütleri:

1.1: İş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuat, prosedür ve talimatları açıklar. 1.2: Koruma ve acil durum müdahale ekipmanının kullanımını açıklar.

1.3: Acil durum müdahale prosedürlerini açıklar.

 Öğrenme Çıktısı 2: Çevre koruma önlemlerini açıklar. Başarım Ölçütleri:

2.1: Çevre korumaya ilişkin alınan önlemleri yapılan işin gereklerine uygun şekilde açıklar. 2.2: Atık yönetimine yönelik işlemleri açıklar.

 Öğrenme Çıktısı 3: Kalite ve müşteri memnuniyeti uygulamalarını açıklar. Başarım Ölçütleri:

3.1: Uygulama süreçlerinin kalitesinin sağlanması ve iyileştirilmesine yönelik uygulamaları açıklar. 3.2: Müşteri memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.

8

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8 a) Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav: A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1.5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.

8 b) Performansa Dayalı Sınav

-

8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Yeterlilik biriminin elde edilebilmesi için adayın T1 sınavından başarılı olması gerekmektedir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

 

9

YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN

KURUM/KURULUŞ(LAR)

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED)

 

 

 

10

YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN

SEKTÖR KOMİTESİ

 

MYK Ticaret Sektör Komitesi

11

MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI

29/11/2017-2017/109

 

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

 

 1. Meslekle ilgili temel kavramlar, kodlar, terimler
 2. İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili mesleğin gerektirdiği yasal mevzuat
 3.               sağlığı ve güvenliği talimatları

              Kişisel koruyucudonanımlar

              Güvenlik ve sağlıkişaretleri

 •               ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları

              Acil durumprosedürleri

 1. Meslekle ilgili çevre koruma mevzuatı

              Çevre, çevrekirliliği

 •               

              Çevre kazanım vekoruma

              Atıkların (ambalaj, pil ve benzeri) ayrıştırılması vetoplanması.

              Doğal kaynakların verimlikullanımı

 1. Meslekle ilgili ilk yardım.
 2. Meslekle ilgili olağan dışı durum ve olaylar
 3. Meslekle ilgili kalite yönetimi

 

EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a)BİLGİLER

 

 

No

 

Bilgi İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

BG.1

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları açıklar.

A.1.6

(PS1)

1.1

T1

BG.2

Çalışma ortamına ilişkin olası risk ve tehlikeli durumların neler olduğunu açıklar.

A.1.1-6 (PS)

1.1

T1

BG.3

Risk   ve   tehlikeli   durumlarda   alınması          gerekli önlemleri açıklar.

A.1.1-6 (PS)

1.1

T1

BG.4

Acil durum kavramını açıklar.

A.2.1-6 (PS)

1.2

T1

BG.5

Çalışma alanı ve süreçlerindeki olası acil durumları açıklar.

A.2.1-6 (PS)

1.2

T1

 

BG.6

 

Acil durumlarda yapılması gerekenleri sıralar.

A.2.1

A.2.2

(PS)

 

1.2

 

T1

BG.7

İş süreçlerinde yapılan işlemlerin çevresel etkilerini ve risklerini açıklar.

A.3.1

(PS)

2.1

T1

 

 
 

 

1 13UMS0365-5 Pazarlama Sorumlusu Seviye 5 Ulusal Meslek Standardı

 

 

 

No

 

Bilgi İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

 

BG.8

İş     süreçlerinde    yapılan     işlemlerde        çevrenin

korunmasına  ilişkin   alınması   gereken                      tedbirleri açıklar.

A.3.1

(PS)

 

2.1

 

T1

BG.9

Çalıştığı alanda kaynakların tasarruflu kullanılmasına yönelik tedbirleri açıklar.

A.3.1

(PS)

2.2

T1

BG.10

Ofis atıklarının imha süreçlerini açıklar.

A.3.4

(PS)

2.2

T1

BG.11

İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.

J.2.1-3 (PS)

3.1

T1

BG.12

İş süreçlerinde iyileştirme çalışmalarını açıklar.

J.1.1-3 (PS)

3.1

T1

 

 

BG.13

 

 

Müşteri memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.

H.2.1

H.2.2

H.2.3

H.2.4

H.2.5

(PS)

 

 

3.2

 

 

T1

 

 

17UY0333-5/A2 PAZARLAMA STRATEJİSİ GELİŞTİRME VE İŞ ORGANİZASYONU YETERLİLİK BİRİMİ

 

1

YETERLİLİK BİRİMİ ADI

Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu

2

REFERANS KODU

17UY0333-5/A2

3

SEVİYE

5

4

KREDİ DEĞERİ

-

 

5

A)YAYIN TARİHİ

29/11/2017

B)REVİZYON NO

00

C)REVİZYON TARİHİ

 

6

YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

13UMS0365-5 / Pazarlama Sorumlusu Seviye 5

16UMS0520-5 / Satış Sorumlusu Seviye 5 12UMS0267-5 / Satın Alma Sorumlusu Seviye 5

7

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 Öğrenme Çıktısı 1: Emlak satış/kiralama stratejilerini geliştirir. Başarım Ölçütleri:

             : Hedef pazara ilişkin verileri analiz eder.

             : Amaç, hedef ve strateji(leri) ürün, pazar ve hedef kitle verilerine göre belirler. 1.3: Emlak Satış/kiralama planı oluşturur.

 Öğrenme Çıktısı 2: İş organizasyonu yapar.

            Emlak satış/kiralama süreçlerine ilişkin planlama ve organizasyonları oluşturur.

            Personel yönetimi, yöntem ve prosedürlerini açıklar.

         Satış/kiralama bütçesini oluşturur.

         Sürekli eğitim ve gelişime yönelik ihtiyaçların belirlenmesinde kullanılan yöntemleri açıklar.

8

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8 a) Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav: A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70'ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav

soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.

8 b) Performansa Dayalı Sınav

(P1) Beceri ve Yetkinlik Uygulamaları: A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Performans sınavında; beceri ve yetkinlik ifadelerinde yer alan ölçütlere uygun senaryo(lar), bilgi notları ve diğer açıklayıcı dokümanlar kullanılarak, adayların pazarlama stratejisi geliştirme ve iş organizasyonu uygulamalarında; planlama, organizasyon, takip, ikna ve iletişim becerileri, iş kapsamına uygun inisiyatif alma, veri-alan-süreç hakimiyeti gözlemlenecektir. Bu amaçla;

·         Ek A2-2’de yer alan beceri ve yetkinlik uygulamalarını yapması istenecektir.

·         Değerlendiriciler gerekli gördükleri noktalarda, belirlenecek kurallara göre sorular sorup açıklamalar isteyebilirler. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans

 

 

göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, uygulamanın kapsamına göre tespit edilerek sınav kontrol listesinde belirtilir.  Performansa dayalı sınav gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında ve çalışma ekipmanları

ile gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

 

9

YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN

KURUM/KURULUŞ(LAR)

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED)

 

10

YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR

KOMİTESİ

 

MYK Ticaret Sektör Komitesi

11

MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI

29/11/2017-2017/109

 

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

 1. Emlak satış/kiralama stratejileri

              Pazarlama ve satışstratejileri

 1. İş organizasyonu ve iş planlama
 2.               
 3.               

 

EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a)BİLGİLER

 

 

No

 

Bilgi İfadesi

 

UMS İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

BG.1

Hedef pazara ilişkin verilerin analiz yöntemlerini açıklar.

C.1.4-6 (PS)

1.1

T1

 

BG.2

 

Rakip işletmelerin pazarlama faaliyetleri ve emlak piyasası hakkında bilgi toplama yöntemlerini sıralar.

C.1.1

C.1.2

C.1.3

(SS)

 

1.1

 

T1

BG.3

Pazar ve hedef kitle verilerine göre, amaç ve hedeflere ulaştıracak stratejileri belirler.

C.2.1-4 (PS)

1.2

T1

BG.4

Müşteri gruplarına göre pazarlama stratejilerini açıklar.

C.2.3

(PS)

1.2

T1

 

BG.5

Emlak   satış/kiralama   planı   oluşturma             süreçlerini açıklar.

C.5.1

C.5.2

(PS)

 

1.3

 

T1

 

 

BG.6

 

İş organizasyonu yaparken dikkat edilecek hususları açıklar.

B.1.3

B.1.4 B1.5 B.1.6

(PS)

 

 

2.1

 

 

T1

 

 

 

No

 

Bilgi İfadesi

 

UMS İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

BG.7

İşbirliği içinde çalışması gereken personele görev dağılımı yaparken dikkat edilecek hususları açıklar.

B.1.8

(PS)

2.2

T1

 

BG.8

İşbirliği içinde çalışması gereken emlak danışmanları ile iş dağılımı yaparken dikkat edilecek hususları

açıklar.

B.1.8

(PS)

 

2.2

 

T1

 

BG.9

 

Bütçe oluşturmaya yönelik kavramları açıklar.

I.1.1-4,

I.2.1-2 (PS)

 

2.3

 

T1

 

BG.10

 

Sürekli   eğitim    ve   gelişime   yönelik              ihtiyaçların belirlenmesinde kullanılan yöntemleri açıklar.

 

L.1.2

(PS)

 

2.4

 

T1

 

 

b)BECERİ VE YETKİNLİKLER

 

 

No

 

Beceri ve Yetkinlik İfadesi

 

UMS İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

BY.1

Hedef pazara ilişkin verileri pazarlama stratejisi

açısından uygun yöntemle analiz eder.

C.4.1-4

(PS)

1.1

P1

 

*BY.2

Pazar ve hedef kitle verilerine göre, amaç ve hedeflere ulaştıracak stratejileri belirler.

C.2.1-4

C.3.1-2 (PS)

 

1.2

 

P1

BY.3

Müşterilere    özel     uygulanacak    kişiye                      özgü programları satış/kiralama çalışmalarında uygulatır.

C.2.3

(PS)

1.2

P1

 

 

BY.4

Müşteri gruplarına göre müşteriye erişme, , yeni müşteri kazanma, sadık müşteri portföyü oluşturma, kaybedilen müşteriyi geri kazanma ve farklı işletmedeki emlak danışmanları ile birlikte çalışma

konularında öneri geliştirir.

 

C.2.3

(PS)

 

 

1.2

 

 

P1

 

BY.5

Müşteri gruplarına uygun geliştirilen pazarlama

stratejilerinin       satış/kiralama                           çalışmalarında uygulanmasını sağlar.

C.2.3

(PS)

 

1.2

 

P1

 

BY.6

 

Emlak satış/kiralama planı oluştur.

B1.5 B.1.6

(PS)

 

1.3

 

P1

 

 

*BY.7

 

Emlak    satış/kiralama    süreçlerine    ilişkin     iş organizasyonu yapar.

B.1.3

B.1.4

B.1.5

B.1.6

(PS)

 

 

2.1

 

 

P1

BY.8

İşbirliği içinde çalışması gereken personele görev dağılımı yapar.

B.1.8

(PS)

2.2

P1

BY.9

İşbirliği     içinde     çalışması     gereken                 emlak danışmanına iş dağılımı yapar.

B.1.8

(PS)

2.2

P1

 

BY.10

 

İşletmenin eğitim bütçesini hazırlar.

I.1.1-4,

I.2.1-2 (PS)

 

2.3

 

P1

 

 

 

No

 

Beceri ve Yetkinlik İfadesi

 

UMS İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

BY.11

İşletmenin emlak satış/kiralama bütçesini hazırlar.

C.2.3 (PS)

2.3

P1

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

 

 

17UY0333-5/A3 EMLAK SATIŞ/KİRALAMA VE SONRASI İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ

 

1

YETERLİLİK BİRİMİ ADI

Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri

2

REFERANS KODU

17UY0333-5/A3

3

SEVİYE

5

4

KREDİ DEĞERİ

-

 

5

A)YAYIN TARİHİ

29/11/2017

B)REVİZYON NO

00

C)REVİZYON TARİHİ

-

6

YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

13UMS0365-5 / Pazarlama Sorumlusu Seviye 5 16UMS0520-5 / Satış Sorumlusu Seviye 5 12UMS0267-5 / Satın Alma Sorumlusu Seviye 5

7

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 Öğrenme Çıktısı 1: İşletmenin mevcut emlak portföyünü kontrol eder.

Başarım Ölçütleri:

             : Portföyün güncelliği ve güvenilirliğini kontrol eder.

             : Portföydeki emlakın durum tespiti ile ilgili bilgileri kontrol eder. 1.3: Portföydeki emlakın tespit edilen güncel rayiç bedelini onaylar. 1.4: Portföydeki emlakın sahibi ile imzalanacak belgeleri kontrol eder.

 Öğrenme Çıktısı 2: Emlakın satış/kiralanmasına ilişkin hazırlıkları yapar. 2.1: Portföydeki emlakın tanıtım yöntemini onaylar.

2.2: Pazarlama için gerekli araç, gereç, malzeme ve hizmetleri temin eder. 2.3: Portföydeki emlakın satış/kiralamaya uygun hale getirilmesini sağlar.

             : Emlakın satış/kiralama bedelinin belirlenmesi ve pazarlık sürecini takip eder.

             : Emlak sahibi/müşteri arasında yapılacak satış sözleşmesini/kira kontratını kontrol eder.

 Öğrenme Çıktısı 3: Emlak satış/kiralama sonrası işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

Başarım Ölçütleri:

3.1 Tapu ve teslimat işlemlerinin yapılması sürecini takip eder. 3.2: Hizmet bedelinin tahsilatı işlemlerini gerçekleştirir.

3.3: Satış/kiralama sonrası portföy güncellenmesini kontrol eder. 3.4: Satış/kiralama sonrası hizmetleri yürütür.

 Öğrenme Çıktısı 4: Emlaka ilişkin fizibilite ve yatırım danışmanlığı hizmeti verir.

Başarım Ölçütleri:

             : Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarını belirler.

             : Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda fizibilite çalışmaları yapar. 4.3: Yatırım müşterisine alternatif yatırım olanaklarını sunar.

8

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8 a) Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav: A3 birimine yönelik teorik sınav Ek A3-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış

cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1.5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav

 

 

soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A3-2) ölçmelidir.

8 b) Performansa Dayalı Sınav

(P1) Beceri ve Yetkinlik Uygulamaları: A3 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A3-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Performans sınavında; beceri ve yetkinlik ifadelerinde yer alan ölçütlere uygun senaryo(lar), bilgi notları ve diğer açıklayıcı dokümanlar kullanılarak, adayların emlak satış/kiralama ve sonrası işlemleri uygulamalarında; planlama, organizasyon, takip, ikna ve iletişim becerileri, iş kapsamına uygun inisiyatif alma, veri-alan-süreç hakimiyeti gözlemlenecektir. Bu amaçla;

·         Ek A3-2’de yer alan beceri ve yetkinlik uygulamalarını yapması istenecektir.

·         Değerlendiriciler gerekli gördükleri noktalarda, belirlenecek kurallara göre sözel sorular sorup açıklamalar isteyebilirler. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, uygulamanın kapsamına göre tespit edilerek sınav kontrol listesinde belirtilir.  Performansa dayalı sınav gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında ve çalışma ekipmanları ile gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A3-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

 

9

YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN

KURUM/KURULUŞ(LAR)

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED)

10

YETERLİLİK BİRİMİNİ

DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ

MYK Ticaret Sektör Komitesi

11

MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI

29/11/2017-2017/109

 

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

 1. Emlak satışkiralama işlemleri

              Emlak/müşteri portföyü oluşturmayöntemleri

              Satışa konu olan emlakın durumtespiti

              Satışa konu olan emlakın güncel rayiç bedelinintespiti

              Emlakın pazarlanması öncesi hazırlıkişlemleri

 1. Emlak danışmanlığı ile ilgili mevzuat

              Gayrimenkul hukuku

 •               
 •               
 •               

              Emlakla ilgili vergimevzuatı

 1. Pazarlama ve satış işlemleri

              Pazarlama ve satışaraçları-yöntemleri

              Pazarlama ve satışa ilişkinişlemler

 1. Bölge imar planı bilgisi

 

 

 1. Emlaka ilişkin fizibilite ve yatırım danışmanlığı işlemleri

 

EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a)BİLGİLER

 

 

No

 

Bilgi İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

 

BG.1

Emlak/müşteri portföyü oluşturma/güncelleme için

gereken bilgileri toplama ve güncelleme yöntemlerini sıralar.

C.4.2

(PS)

 

1.1

 

T1

BG.2

Emlak portföyünün güncelliğini ve güvenilirliğini kontrol ederken dikkate aldığı unsurları açıklar.

C.4.2

(PS)

1.1

T1

BG.3

Durum tespiti yapılan emlakın kontrolünü yaparken dikkat edilen kriterleri açıklar.

C.5.5

(SAS)

1.2

T1

 

BG.4

Portföydeki emlakın güncel rayiç bedelinin tespiti ve onayı ile ilgili süreci açıklar.

C.2.3

(SAS4)

 

1.3

 

T1

 

BG.5

Emlakın portföye eklenmesi sürecinde düzenlenecek belgeleri sıralar.

B.4.1

(SS)

 

1.4

 

T1

BG.6

Emlakın tanıtım yöntemlerini sıralar.

C.3.2

(SS)

2.1

T1

 

BG.7

Pazarlama ve tanıtımda kullanılan yöntemlere göre

gereken   araç,    gereç,    malzeme    ve                hizmetleri belirlerken dikkat ettiği unsurları açıklar.

B.3.1

(PS)

 

2.2

 

T1

BG.8

Portföydeki emlakın satış/kiralamaya uygun hale getirilmesi için gerekenleri açıklar.

C.3.2

(SS)

2.3

T1

 

BG.9

Emlak satış/kiralama işlemlerinde gerçekleştirilen

pazarlık sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurları sıralar.

D.2.2

(SS)

 

2.4

 

T1

BG.10

Satış      sözleşmesi/kira     kontratının              içeriğinde bulunması gereken bilgileri sıralar.

B.5.1

(SS)

2.5

T1

 

BG.11

Emlak satışı/kiralama işlemi ve tapu işlemleri sırasında emlak sahibi ve müşterinin hazırlamakla yükümlü olduğu gerekli belgeleri sıralar.

B.5.2-3 (SS)

 

2.5

 

T1

 

BG.12

 

Tapu işlemlerinin yapılması sürecindeki aşamaları ve dikkate alınacak kriterleri açıklar.

 

E.1.1

(SS)

 

3.1

 

T1

BG.13

Hizmet bedelinin tahsilatı ile ilgili idari işlemleri sıralar.

E.2.1

(SS)

3.2

T1

BG.14

Satışkiralama      sonrası      müşteriye                           sunulacak hizmetlerin neler olduğunu sıralar.

D.2.3

(SS)

3.4

T1

BG.15

Yatırım     müşterisinin    talep     ve                ihtiyaçlarının belirlenmesindeki süreçleri açıklar.

D.1.1

(SS)

4.1

T1

BG.16

Yatırım     müşterisinin     talep     ve                 ihtiyaçlarını belirlemede kullanılacak analiz ve yöntemleri sıralar.

D.1.1

(SS)

4.1

T1

 

BG.17

Emlakın fizibilitesi ve yatırım danışmanlığı sürecinde izlenen aşamaları açıklar.

D.1.2

D.1.3

(SS)

 

4.2

 

T1

 

 

 

No

 

Bilgi İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

 

BG.18

Fizibilite çalışmalarını değerlendirme yöntemlerini açıklar.

D.1.2

D.1.3

(SS)

 

4.3

 

T1

 

b)BECERİ VE YETKİNLİKLER

 

 

No

 

Beceri ve Yetkinlik İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi

Başarım Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

 

BY.1

Emlak portföyünün güncelliğini ve güvenilirliğini prosedürler doğrultusunda kontrol eder.

B.4.2

B.4.3

(PS)

 

1.1

 

P1

 

BY.2

Emlak portföyüne ilave edilecek emlakın işletme

tarafından   belirlenen   yöntemlerle                   toplanmasını sağlar.

C.4.2

(PS)

 

1.1

 

P1

*BY.3

Portföydeki   emlaka    ait    bilgileri                      prosedürler

doğrultusunda kontrol eder.

C.5.5

(SAS)

1.2

P1

*BY.4

İlgili kurumlardan parsel ve imar sorgulaması

yapar.

C.5.5

(SAS)

1.2

P1

BY.5

Emlak sahibinden emlak hakkında bilgi alınmasını

sağlar.

C.5.5

(SAS)

1.2

P1

 

BY.6

Emlak için belirlenen güncel rayiç bedel tespit işlemini gerekli kriterleri dikkate alarak kontrol

eder.

C.5.5

(SAS)

 

1.3

 

P1

*BY.7

Emlak danışmanlarının emlak güncel rayiç bedel

tespiti sürecini değerlendirerek nihai bedeli onaylar.

C.5.5

(SAS)

1.3

P1

*BY.8

Emlak     sahibi     ile     düzenlenecek               belgelerin

doldurularak imzalanması sürecini kontrol eder.

B.4.1

(SS)

1.4

P1

 

BY.9

Emlaka   ait    bilgilerin,    portföy   veri               tabanına

prosedürlerine uygun olarak işlendiğini kontrol eder.

B.4.2

(PS)

 

2.1

 

P1

BY.10

Emlak     danışmanlarının    önerdiği               pazarlama yöntemini onaylar.

C.3.1

(SS)

2.1

P1

 

BY.11

Pazarlama satışı ve tanıtımı sırasında ihtiyaç

duyulacak araç gereç, malzeme ve hizmetleri belirler.

B.3.1

(PS)

 

2.2

 

P1

 

BY.12

Belirlediği araç, gereç, malzeme ve hizmetleri temin eder.

B.3.2

(PS)

B.3.1

 

2.2

 

P1

 

BY.13

Portföydeki emlakın satış/kiralamaya uygun hale getirilmesini sağlar.

C.3.2

C.3.3

(SS)

 

2.3

 

P1

 

BY.14

Satış/kiralama    bedeli     ve     pazarlık    limitleri konusunda  emlak   sahibinden             onay                   alınmasını

sağlar.

C.5.5

(SAS)

 

2.4

 

P1

BY.15

Emlak   danışmanının  belirlediği   emlakın   nihai

bedelini onaylar.

E.1.2

(SS)

2.4

P1

 

BY.16

Emlak sahibi ile müşterinin bir araya getirilmesi yoluyla   satış/kiralama   bedelinin               belirlenmesini

sağlar.

D.2.1

(SS)

 

2.4

 

P1

 

 

 

No

 

Beceri ve Yetkinlik İfadesi

UMS

İlgili Bölüm

Yeterlilik Birimi Başarım

Ölçütü

 

Değerlendirme Aracı

 

*BY.17

Müşteri ile emlak sahibi arasında belirlenen son

bedel üzerinden yapılacak satış sözleşmesini/kira kontratını kontrol eder.

B.5.1

(SS)

 

2.5

 

P1

 

*BY.18

Emlak satış/kiralama işlemi sırasında gerekli olacak emlak sahibi ve müşteriye ait belgeleri kontrol eder.

 

B.5.2

(SS)

 

2.5

 

P1

BY.19

Emlak sahibi ve müşterinin onayıyla emlak ile ilgili

hukuki ve teknik süreçlerin yürütülmesini sağlar.

B.5.3

(SS)

3.1

P1

BY.20

Tapu işlemleri sürecinin hizmet kalite kriterlerine göre yürütüldüğünü kontrol eder.

E.1.1

(SS)

3.1

P1

BY.21

Emlakın müşteriye teslimi sürecini takip eder.

E.2.3

(SS)

3.1

P1

*BY.22

Müşteri/emlak sahibinden hizmet bedelinin tahsilatı ile ilgili işlemleri yapar.

E.1.2

(SS)

3.2

P1

 

BY.23

 

Emlak   danışmanlarınca  yapılan             satış/kiralanma işlemleri sonrası portföy kontrolünü yapar.

E.3.1

(SS)

B.4.3

(PS)

 

3.3

 

P1

BY.24

Satış/kiralama sonrası hizmetleri yürütür.

D.2.3

(SS)

3.4

P1

BY.25

Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarını uygun

yöntemleri kullanarak belirler.

D.1.1

(SS)

4.1

P1

BY.26

Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda yatırıma yönelik fizibilite çalışmasını yapar.

D.1.1

(SS)

4.1

P1

 

*BY.27

 

Yatırıma yönelik fizibilite sonuçlarını analiz eder.

D.1.2

D.1.3

(SS)

 

4.2

 

P1

 

*BY.28

Analizler       doğrultusunda      yapmış                     olduğu değerlendirmeleri raporlar.

D.1.2

D.1.3

(SS)

 

4.3

 

P1

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

 

 

YETERLİLİK EKLERİ

EK 1: Yeterlilik Birimleri

17UY0333-5/A1: İSG, Çevre ve Kalite

17UY0333-5/A2: Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu 17UY0333-5/A3: Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi

EK 2: Terimler, Simgeler ve Kısaltmalar

EMLAK PORTFÖYÜ: Bir işletmenin sahibi adına satış/kiralamasını yapmak üzere temin ettiği emlak varlığını,

EMLAK   YATIRIM   DANIŞMANLIĞI:   Emlak    alırken,    satarken,    kiralarken    veya gayrimenkulle ilgili finansman sunarken/temin ederken; hukuki, teknik ve fiziki verilerin, bilimsel, doğru ve hızlı bir şekilde araştırılıp sonucuna göre yatırım kararına yön verilmesi, yapılan yatırımın güvenilirlik ve zaman periyodunda getirisinin tespit edilmesi hizmetlerini, EMLAK: Ev, arsa, bahçe, tarla gibi taşınamayan malları, taşınmazları,

FATURA: Satılan bir ürünün cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya verdiği basılı veya elektronik hesap pusulasını,

FİZİBİLİTE: Herhangi bir fikrin pratik olarak uygulanabilir olup olmadığının araştırılmasını ve değerlendirilmesini kapsayan detaylı çalışmayı,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

MÜŞTERİ PORTFÖYÜ: Bir işletmenin çeşitli müşteri gruplarından oluşturduğu müşteri varlığını,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

SATIŞ/KİRALAMA: Emlak satışı, belirli danışmanlık ve iş takibi hizmetlerinin satışı ile emlakın kiralanmasını,

TAPU: Bir taşınmazın sahibinin kim olduğunu gösteren resmi belgeyi,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

ifade eder.

 

 

EK3: Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

-

EK 4: Değerlendirici Ölçütleri

Değerlendiricilerin aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekmektedir:

 

 

 • Pazarlama ve satış alanında öğretmen/öğretim elemanı/eğitmen olarak 5 yıl eğitim vermiş olmak,
 • Lisans mezunu olup, emlak alanında en az 7 yıl çalışmış olmak ve ilgili meslek odasından emlak yatırım danışmanlığı yaptığına dair belge almak,
 • Ön lisans mezunu olup, emlak alım satım alanında en az 10 yıl çalışmış olmak ve ilgili meslek odasından emlak yatırım danışmanlığı yaptığına dair belge almak.

 

Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili uluslararası/ulusal meslek standart(lar)ı, ölçme-değerlendirme ve ölçme-değerlendirmede kalite güvencesi ve İSG konularında eğitim sağlanmalıdır.

EK 5(*)Resmi Görüşe Gönderilmesi Öncesinde Yeterlilik Taslağına Katkıda Bulunan Kurum/Kuruluşlar

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

4 EKİM 2020

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların taşınmaz ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları, taşınmaz ticaretine ilişkin ilke, kural ve yükümlülükleri, Bakanlık, yetkili idare ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların taşımaz ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

(2) Alışveriş merkezi yönetimi ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişilerin, yönetiminden sorumlu olduğu alışveriş merkezlerindeki iş yerlerinin kiralanmasına aracılık hizmetleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 446 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Bilgi Sistemi: Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemini,

c) Emlak danışmanı: İşletme veya sözleşmeli işletmede iş sözleşmesi ile çalışan pazarlama ve satış personelini,

ç) ESBİS: Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemini,

d) İl müdürlüğü: Ticaret il müdürlüğünü,

e) İş sahibi: 13 üncü maddede belirtilen hizmetlerin yürütülmesi hususunda işletme veya sözleşmeli işletme ile yetkilendirme sözleşmesi düzenleyen gerçek veya tüzel kişileri,

f) İşletme: Taşınmaz ticaretiyle iştigal eden ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmelerini,

g) Kanun: Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,

ğ) Meslek odası: İlgili esnaf ve sanatkârlar odası ile ticaret ve sanayi odasını, ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasını,

h) Mesleki yeterlilik belgesi: Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanarak bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ve emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı belgeyi,

ı) MERSİS: Merkezi Sicil Kayıt Sistemini,

i) Sorumlu emlak danışmanı: Taşınmaz ticareti ile iştigal eden gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârları, ticaret şirketleri ve diğer tüzel kişi tacirler ile şubelerde ise taşınmaz ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcileri,

j) Sözleşmeli işletme: Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin yönetim, organizasyon ve pazarlama teknolojileri gibi konularda desteğini almak suretiyle o işletmenin iş yerinde taşınmaz ticaretiyle iştigal eden ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmelerini,

k) Taşınmaz ticareti: Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı, pazarlanması ve kiralanmasına aracılık faaliyetleri ile bu faaliyetlerle birlikte yürütülen ve 13 üncü maddede belirtilen diğer faaliyetleri,

l) Yetki belgesi: Taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi için işletme ve sözleşmeli işletmeler adına düzenlenen belgeyi,

m) Yetkilendirme sözleşmesi: İşletme veya sözleşmeli işletme ile iş sahibi arasında düzenlenen ve belli bir bedel karşılığında 13 üncü maddede belirtilen hizmetlerin verilmesini öngören sözleşmeyi,

n) Yetkili idare: İş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili belediye veya il özel idareleri ile diğer idareleri,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yetki belgesi

MADDE 5 – (1) Taşınmaz ticareti, yetki belgesine sahip işletme ve sözleşmeli işletmeler tarafından yapılır.

(2) Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilir, yenilenir ve iptal edilir.

(3) Ticari işletme adına düzenlenen yetki belgesinde, MERSİS numarası ve MERSİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi ile ticaret unvanına; esnaf ve sanatkâr işletmesi adına düzenlenen yetki belgesinde ise ESBİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi ile işletme sahibinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasına veya yabancı kimlik numarasına yer verilir.

(4) Sözleşmeli işletmenin yetki belgesinde, üçüncü fıkrada belirtilen bilgilerle birlikte, sözleşmeyle bağlı olunan işletmenin unvanı ve yetki belgesi numarasına da yer verilir.

(5) Yetki belgesi, her bir işletme ve sözleşmeli işletme için ayrı ayrı düzenlenir ve devredilemez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

a) Meslek odasına kayıtlı olunması,

b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

c) Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında taşınmaz ticareti faaliyetinin bulunması,

ç) Sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

d) Sorumlu emlak danışmanlarının;

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2) En az lise mezunu olması,

3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

4) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

5) Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması,

6) Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ortaöğretim mezunlarının en az on iki ay; ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının ise en az altı ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması,

gerekir.

(2) Sorumlu emlak danışmanlarının, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda birinci fıkranın (d) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki eğitim şartı ile (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı aranmaz.

(3) Sözleşmeli işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

a) Sözleşmeli işletmenin, birinci fıkranın (d) bendinin (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı hariç olmak üzere birinci fıkrada belirtilen şartları taşıması,

b) 21 inci maddede belirtilen sözleşmenin yapılmış olması,

c) İşletmenin yetki belgesinin bulunması ve sözleşmeli işletmesini Bilgi Sistemi üzerinden il müdürlüğüne bildirmiş olması,

gerekir.

(4) Birinci fıkranın (d) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki eğitim şartına ilişkin usul ve esaslar ile bu şarttan muafiyet sağlayan eğitim alanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İlgili kurum ve kuruluşların elektronik bilgi sistemlerinden sağlanabilen belgeler, bu sistemlerden temin edilerek elektronik ortamda oluşturulan dosyada diğer başvuru evrakı ile birlikte saklanır.

(3) Yetki belgesi verilmesinde aranan şartları taşıdığı anlaşılan işletme ve sözleşmeli işletmelere, başvuru tarihinden itibaren on gün içinde yetki belgesi verilir. Başvurusu reddedilen işletme ve sözleşmeli işletmelere durum gerekçesi ile birlikte Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Yetki belgesi, içeriğindeki bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması durumunda yenilenir.

(2) Yenileme başvurusu, yetki belgesinde yer alan bilgilerde değişiklik olması durumunda, değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.

(3) İşletme unvanı veya adresinin değişmesi nedeniyle yetki belgesinin yenilenmesi durumunda, yetki belgesinin yenilendiği tarihten itibaren on gün içinde, o işletmenin sözleşmeli işletmelerinin yetki belgeleri de herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yenilenir.

(4) Yetki belgesinin yenilenmesinde 7 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yetki belgesinin iptali

MADDE 9 – (1) Yetki belgesi;

a) Yetki belgesi şartlarından herhangi birini kaybeden işletme veya sözleşmeli işletmenin, bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapacağı başvuru üzerine,

b)  Yetki belgesi şartlarından herhangi birine sahip olunmadığının Bakanlıkça tespit edilmesi halinde,

c) Süresi içinde yenileme başvurusunda bulunulmaması nedeniyle Bilgi Sistemi üzerinden ya da yazılı olarak Bakanlıkça yapılan uyarı tarihinden itibaren on gün içinde yenileme başvurusunda bulunulmaması halinde,

ç) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletme veya sözleşmeli işletmeye Bakanlıkça on günden az olmayacak şekilde verilen süre içinde aykırılığın ortadan kaldırılmaması veya aynı takvim yılı içinde tekrarlanması halinde, iptal edilir.

(2) İşletmenin yetki belgesinin iptal edilmesi halinde sözleşmeli işletmelerinin yetki belgeleri de iptal edilir.

(3) Sözleşmesi sona eren veya sözleşmeyle bağlı olduğu işletmenin adresinden başka bir adreste faaliyet gösteren sözleşmeli işletmenin yetki belgesi iptal edilir.

(4) Yetki belgesi iptal edilen işletme ve sözleşmeli işletmeye bu durum gerekçesiyle birlikte Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.

(5) Birinci fıkranın (ç) bendi gereğince yetki belgesi iptal edilen işletme ve sözleşmeli işletmeye, işletme ve sözleşmeli işletme sahibinin diğer işletmelerine ve temsilcisi olduğu işletmelere, iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle yetki belgesi verilmez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Sorumlu emlak danışmanlarının Seviye 5, emlak danışmanlarının ise Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

(2) Sorumlu emlak danışmanlarının, yükseköğretim kurumlarının; emlak danışmanlarının ise ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

(3) Mesleki yeterlilik belgesi şartından muafiyet sağlayan taşınmaz ticareti ile ilgili alanlar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığı “Bilgi Sistemi, bildirim yükümlülüğü ve ilan” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş; mevcut üçüncü fıkrasında yer alan “işletmelerin” ibaresinden önce gelmek üzere “işletme ve sözleşmeli” ibaresi eklenmiştir.

“(2) Bakanlıkça gerekli görülen bilgi ve belgeler, Bakanlığın belirlediği süre içinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işletme ve sözleşmeli işletmelerce Bilgi Sistemine aktarılır.”

“(3) İşletmeler;

a) Sözleşmeli işletmelerine ilişkin bilgileri, 21 inci maddede belirtilen sözleşmenin yapıldığı,

b) Sorumlu emlak danışmanları ve emlak danışmanları ile sözleşmeli işletmelerinin sorumlu emlak danışmanları ve emlak danışmanlarının işe başlama ve işi bırakma bilgilerini bu durumların gerçekleştiği,

c) Sözleşmesi sona eren sözleşmeli işletmelerine ilişkin bilgileri bu durumun gerçekleştiği,

tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemine aktarmakla yükümlüdür.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İnternet ortamındaki ilanlara ilişkin yükümlülükler

MADDE 12 – (1) İnternet ortamında taşınmaz ticaretine yönelik ilan veren işletme ve sözleşmeli işletmeler, 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (h), (ı), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen ilke ve kurallara uymakla ve ilanlarında üçüncü kişileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer vermemekle yükümlüdür.

(2) İnternet ortamında taşınmaz ticaretine yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:

a) İşletme ve sözleşmeli işletmelerin 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen yükümlülüğünü yerine getirebilmesine imkân sağlamak.

b) İşletme ve sözleşmeli işletmelerin üyeliğinden önce Bakanlığın internet sayfası veya Bilgi Sisteminden yetki belgesi kontrolü yaparak yetki belgesine sahip olmayan işletme ve sözleşmeli işletmeleri üye yapmamak.

c) Aynı taşınmaza yönelik birden fazla işletme veya sözleşmeli işletme tarafından ilan verilmesi durumunda, o taşınmaza ilişkin yetkilendirme sözleşmesine taraf olan işletme veya sözleşmeli işletmenin talebi halinde yetkisiz verilen ilanları yayımdan derhal kaldırmak.

ç) İlanlara ilişkin talep ve şikâyetlerin internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunmak. Bu talep ve şikâyetlerin etkin şekilde yönetilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.

d) İlan, şikâyet ve üyeliklere ilişkin bilgileri Bakanlığın taleplerine uygun olarak Bakanlığa iletmek.

e) Taşınmaz ticaretinin geliştirilmesi ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uymak.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Yetki belgesine sahip işletme ve sözleşmeli işletmeler, taşınmaz alım satımı ve kiralanmasına aracılık hizmetleri ile birlikte yetkilendirme sözleşmesine konu taşınmazla ilgili aşağıdaki hizmetleri verebilir:

a) Mülkiyeti devir borcu doğuran işlemler ile ayni veya şahsi hak tesis eden işlemlere aracılık etmek.

b) İnceleme, araştırma ve raporlama yapmak.

c) Rayiç satış veya kira bedeli ile vergi değeri araştırması yaparak iş sahibine bu hususlarda bilgi vermek.

ç) Yetkilendirme sözleşmesinde açıkça belirtilmesi koşuluyla; tapu ve kadastro müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, yetkili idareler ve diğer kurumlardaki işlemlere aracılık etmek ve bu kurumlardan bilgi ve belge temin etmek.

d) Kira bedeli ödemeleri ile abonelik işlemlerini takip etmek, tamir, bakım ve onarım gibi hizmetlerin verilmesini sağlamak ve bu hususlarla ilgili süreçler hakkında iş sahibini bilgilendirmek.

e) Danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek.

f) Devre mülk ve devre tatil satış ve pazarlamasına aracılık etmek.

g) Taşınmaz ticaretine ilişkin diğer hizmetleri yürütmek.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Taşınmaz ticaretiyle iştigal edilen iş yeri ikamet amacıyla kullanılamaz ve bu iş yerinde başka bir ticari faaliyette bulunulamaz.

(2) Taşınmaz ticaretiyle iştigal edenler;

a) Verdiği hizmet nedeniyle edindiği bilgi ve belgeleri, yetkilendirme sözleşmesinde belirtilen esaslar dışında açıklayamaz ve kullanamaz.

b) Hizmet sunarken ahlaka uygun, adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket eder; yanıltıcı bilgi veremez.

c) Haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunamaz.

ç) Hizmet verdiği kişilerin tercihlerini etkileyecek nitelikteki bilgileri gizleyemez.

d) Hizmet verdiği kişilerin menfaatlerine aykırı davranışta bulunamaz.

e) Hizmet verdiği kişileri yasa dışı olan ve etik olmayan uygulamalara teşvik edemez.

f) Hizmet verdiği kişilere tehdit veya taciz edici davranışlarda bulunamaz.

g) Hizmet verdiği kişilere belge imzalatmadan önce bu belgeleri okumaları için yeterli süre verir, belgelerde yer alan hükümleri açıklar ve imzalanan belgelerin birer suretini bu kişilere teslim eder.

ğ) Aldığı her teklifi ve karşı teklifi, hizmet verdiği kişilere doğru ve objektif bir şekilde en kısa sürede yazılı olarak veya elektronik ortamda sunar.

h) Taşınmazın satılması veya kiralanması ya da satış veya kiralamadan vazgeçilmesi yahut yetkilendirme sözleşmesinin feshedilmesi veya süresinin sona ermesi durumunda, bu durumun gerçekleştiği tarihi izleyen üç gün içinde ilan faaliyetine son verir.

ı) İlanlarında yetkilendirme sözleşmesine aykırı hususlara yer veremez.

i) İlanlarında yetki belgesi numarasına, yetki belgesindeki işletme adı veya unvanına, adres bilgisi hariç olmak üzere il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri ile 15 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen diğer bilgilere, iletişim bilgisine ve varsa taşınmazın enerji kimlik bilgilerine kolay okunabilir şekilde yer verir.

j) Alım satım, pazarlama veya kiralamaya yetkili olmadığı taşınmaza yönelik ilan veremez.

k) Her bir yetkilendirme sözleşmesi için fiziksel olarak veya elektronik ortamda dosya oluşturur. Yetkilendirme sözleşmesini ve bu sözleşme çerçevesinde verilen hizmetler kapsamında düzenlenen sözleşme ve diğer belgeleri dosyasında en az beş yıl süreyle saklar.

l) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen adli sicil şartını haiz olmayan emlak danışmanı istihdam edemez.

(3) Sözleşmeli işletmenin taraf olduğu yetkilendirme, alım satıma aracılık, kiralamaya aracılık ve hizmet ortaklığı sözleşmeleri, sözleşmeyle bağlı olunan işletmenin sorumlu emlak danışmanı tarafından kontrol edilerek imzalanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Taşınmaz ticaretine yönelik hizmetler, iş sahibi ile işletme veya sözleşmeli işletme arasında yazılı şekilde yapılan yetkilendirme sözleşmesine dayanılarak verilir.

(2) Yetkilendirme sözleşmesi birer nüshası taraflarda kalacak şekilde en az iki nüsha düzenlenir. Bu sözleşmede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İşletme veya sözleşmeli işletmenin yetki belgesi numarası ve iletişim bilgileri ile sorumlu emlak danışmanının adı, soyadı ve imzası.

b) İş sahibinin gerçek kişi olması durumunda bu kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası ile iletişim bilgileri ve imzası; tüzel kişi olması durumunda ise tüzel kişinin unvanı ve iletişim bilgileri ile temsile yetkili kişisinin adı, soyadı ve imzası.

c) İşletme veya sözleşmeli işletme tarafından verilecek hizmetler ve hizmet bedelleri.

ç) Tarafların hak ve yükümlülükleri.

d) Kararlaştırılması halinde oran veya tutarı işletme veya sözleşmeli işletme için toplam hizmet bedelini aşmamak koşuluyla tarafların sözleşmeden cayması durumunda ödenecek cayma bedeli ve sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde uygulanacak ceza koşulu ile tarafların diğer mali ve hukuki sorumlulukları.

e) Sözleşmenin süresi.

f) Tarafların tebligat adresleri.

(3) Alım satım ve kiralamalara ilişkin yetkilendirme sözleşmelerinde ikinci fıkradaki bilgilerle birlikte taşınmaza ilişkin asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İmar ve yapı kullanma izin durumu.

b) Tapu kaydı bilgileri, cinsi ve adresi.

c) Büyüklüğü, yaşı ve fiili kullanım durumu.

ç) Kat, cephe ve manzara gibi konum özellikleri.

d) Toplu taşıma araçlarının duraklarına yaklaşık mesafesi.

e) Sosyal ve kültürel mekânlara yaklaşık mesafesi.

f) Oda, salon, banyo, tuvalet ve balkon sayısı ile bunların yaklaşık büyüklükleri gibi iç özellikler.

g) Apartman, site, bina veya müstakil olma durumu ile sosyal ve kültürel donatıları gibi dış özellikleri.

ğ) Araziler için hisse, emsal ve öngörülen bina yüksekliği bilgileri ile üzerinde ekili veya dikili ürün bulunup bulunmadığı.

h) Üzerinde ipotek, haciz ve benzeri kısıtlamaların bulunup bulunmadığı.

(4) Proje aşamasında olup inşasına başlanmamış veya inşasına başlanmış olmakla birlikte henüz tamamlanmamış taşınmazlar, ticari nitelikteki taşınmazlar ve tapu kütüğüne kayıtlı olmayan taşınmazlara ilişkin yetkilendirme sözleşmeleri ile iş sahibinin alıcı veya kiracı olduğu yetkilendirme sözleşmelerinde ikinci ve üçüncü fıkralardaki bilgilerden uygun olanlar ile yeterli bilgilendirme yapmaya elverişli diğer bilgilere yer verilir.

(5) İkinci ve üçüncü fıkralardaki bilgilerin ilgili elektronik sistemlerden veya kayıtlardan sağlanamaması durumunda iş sahibinin yazılı veya elektronik ortamdaki beyanı esas alınır. İş sahibinin beyan ettiği bilgilerin gerçeği yansıtmamasından iş sahibi sorumludur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Alım satıma aracılık hizmeti sonucunda alıcı ve satıcı ile işletme veya sözleşmeli işletme arasında alım satıma aracılık sözleşmesi düzenlenir.

(2) Alım satıma aracılık sözleşmesi birer nüshası taraflarda kalacak şekilde en az üç nüsha düzenlenir. Bu sözleşmede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İşletme veya sözleşmeli işletmenin yetki belgesi numarası, iletişim bilgileri ve tebligat adresi ile sorumlu emlak danışmanının adı, soyadı ve imzası.

b) Alıcı veya satıcının gerçek kişi olması durumunda bu kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası, iletişim bilgileri, tebligat adresi ve imzası; tüzel kişi olması durumunda ise tüzel kişinin unvanı, iletişim bilgileri ve tebligat adresi ile temsile yetkili kişisinin adı, soyadı ve imzası.

c) Taşınmazın tapu kaydı bilgileri, cinsi ve adresi ile varsa taşınmazın enerji kimlik bilgileri.

ç) Taşınmazın alım satım bedeli ve bu bedelin ödenme yöntemi.

d) Kararlaştırılması halinde oran veya tutarı işletme veya sözleşmeli işletme için hizmet bedelini aşmamak koşuluyla alıcı veya satıcının sözleşmeden cayması durumunda karşı tarafa ve işletme veya sözleşmeli işletmeye ödenecek cayma bedeli ve sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde uygulanacak ceza koşulu.

e) Hizmet bedeli.

f) Tapu harcı ve döner sermaye hizmet bedeli gibi masrafların alıcı ve satıcı arasındaki paylaşım usulü.

g) İlgili kanuna göre sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda hangi il mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğu hususu, uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuk veya tahkim gibi alternatif çözüm yollarına başvurulmasına ilişkin kayıtlar ve kararlaştırması halinde tarafların diğer hukuki ve mali sorumlulukları.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 17 – (1) Kiralamaya aracılık hizmeti sonucunda kiracı ve kiralayan ile işletme veya sözleşmeli işletme arasında kiralamaya aracılık sözleşmesi düzenlenir.

(2) Kiralamaya aracılık sözleşmesi birer nüshası taraflarda kalacak şekilde en az üç nüsha düzenlenir. Bu sözleşmede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İşletme veya sözleşmeli işletmenin yetki belgesi numarası, iletişim bilgileri ve tebligat adresi ile sorumlu emlak danışmanının adı, soyadı ve imzası.

b) Kiracı veya kiralayanın gerçek kişi olması durumunda bu kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası, iletişim bilgileri, tebligat adresi ve imzası; tüzel kişi olması durumunda ise tüzel kişinin unvanı, iletişim bilgileri ve tebligat adresi ile temsile yetkili kişisinin adı, soyadı ve imzası.

c) Taşınmazın tapu kaydı bilgileri, cinsi, adresi ve özellikleri ile varsa taşınmazın enerji kimlik bilgileri.

ç) Taşınmazın kira bedeli ile kira bedelinin yıllık artış oranı ve ödenme yöntemi.

d) Kararlaştırılması halinde oran veya tutarı işletme veya sözleşmeli işletme için hizmet bedelini aşmamak koşuluyla kiracı veya kiralayanın sözleşmeden cayması durumunda karşı tarafa ve işletme veya sözleşmeli işletmeye ödenecek cayma bedeli ve sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde uygulanacak ceza koşulu.

e) Hizmet bedeli.

f) İlgili kanuna göre sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda hangi il mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğu hususu, uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuk veya tahkim gibi alternatif çözüm yollarına başvurulmasına ilişkin kayıtlar ve kararlaştırması halinde tarafların diğer hukuki ve mali sorumlulukları.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) İşletme veya sözleşmeli işletme, yetkilendirme sözleşmesinde yer alması koşuluyla hizmetin ortak verilmesi hususunda başka bir veya birden fazla işletme veya sözleşmeli işletme ile yetkilendirme sözleşmesinin konusuna yönelik ortak çalışma yürütebilir.

(2) Hizmet ortaklığı sözleşmesi birer nüshası taraflarda kalacak şekilde düzenlenir. Bu sözleşmede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İşletme veya sözleşmeli işletmelerin yetki belgesi numarası, unvanı ve iletişim bilgileri ile sorumlu emlak danışmanının adı, soyadı ve imzası.

b) Sözleşmenin konusu.

c) Hizmet bedelinin paylaşım usulü.

ç) Tarafların hak ve yükümlülükleri.

(3) İşletme veya sözleşmeli işletme tarafından, hizmet ortaklığı sözleşmesinin düzenlendiği gün iş sahibine bilgi verilerek bu sözleşmenin bir örneği düzenlenme tarihinden itibaren üç gün içinde iş sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilir. Gönderime ilişkin ispat yükü gönderimi yapan işletmeye veya sözleşmeli işletmeye aittir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Alım satımına veya kiralanmasına aracılık edilen taşınmazın alıcı veya kiracıya fiziksel olarak veya elektronik ortamda gösterilmesi hizmeti, taşınmaz gösterme belgesi düzenlenmek suretiyle verilir.

 (2) Taşınmaz gösterme belgesi, birer nüshası taraflarda kalacak şekilde en az iki nüsha düzenlenir. Bu belgede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İşletme veya sözleşmeli işletmenin yetki belgesi numarası ve iletişim bilgileri ile sorumlu emlak danışmanının adı, soyadı ve imzası.

b) Taşınmazın gösterildiği kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası ile iletişim bilgileri ve imzası.

c) Taşınmazın tapu kaydı bilgileri, cinsi ve adresi.

ç) Taşınmazın hangi amaçla gösterildiği ve gösterilme tarihi.

d) Hizmet bedeli oranı veya tutarı.

(3) Taşınmaz gösterme belgesi, her bir alıcı veya kiracı için ayrı ayrı düzenlenir. Taşınmaz gösterme belgesinin birden fazla taşınmaz için düzenlenmesi durumunda alıcı veya kiracının imzası her bir taşınmaz için ayrı ayrı alınır.

(4) Taşınmazı gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir bedel talep edilemez.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Alım satıma aracılık hizmetine ilişkin hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde dördünden fazla olamaz.

(2) Kiralamaya aracılık hizmetine ilişkin hizmet bedeli, kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla olamaz.

(3) Alım satım veya kiralamaya aracılık hizmetleri ile aynı anda bu hizmetlerle ilişkili olarak 13 üncü maddede belirtilen diğer hizmetlerin de verilmesi durumunda, ayrı yetkilendirme sözleşmesi düzenlenmiş olsa dahi sadece bir hizmet bedeli alınabilir ve bu bedel, alım satıma aracılık hizmeti için birinci fıkrada belirtilen orandan, kiralamaya aracılık hizmeti için ise ikinci fıkrada belirtilen tutardan fazla olamaz. 

(4) İşletme ve sözleşmeli işletme, yetkilendirme sözleşmesine konu hizmetin verilmesi ile hizmet bedeline hak kazanır.

(5) Alım satım ve kiralamaya aracılık hizmetlerinde, birinci fıkrada belirtilen orandan ve ikinci fıkrada belirtilen tutardan fazla olmayacak şekilde belirlenen hizmet bedeli, alım satıma veya kiralamaya aracılık sözleşmelerinde aksi kararlaştırılmadıkça taraflar arasında eşit paylaşılarak ödenir.

(6) Bir taşınmazın alım satımı hususunda alıcı ve satıcı, kiralanması hususunda ise kiracı ve kiralayan ile ayrı ayrı yetkilendirme sözleşmesi yapılmış olması durumunda sadece bir hizmet bedeli alınabilir. Bu durumda hizmet bedeli, birinci fıkrada belirtilen orandan ve ikinci fıkrada belirtilen tutardan fazla olmayacak şekilde alım satıma veya kiralamaya aracılık sözleşmelerinde yeniden belirlenir.

(7) 18 inci madde çerçevesinde yürütülen ortak çalışma sonucunda hak kazanılan hizmet bedeli, alım satıma veya kiralamaya aracılık sözleşmelerinde belirlenen işletme veya sözleşmeli işletmeye ödenir ve hizmet ortaklığı sözleşmesinde belirtilen usulde paylaşılır. Bu sözleşmede hizmet bedelinin paylaşımı hususunda hüküm bulunmaması halinde bu bedel taraflar arasında eşit olarak paylaşılır.

(8) Taşınmazın yetkilendirme sözleşmesinin süresi içinde, taşınmaz gösterme belgesini düzenleyen işletme veya sözleşmeli işletme bertaraf edilerek doğrudan iş sahibinden satın alınması veya kiralanması durumunda hizmet bedeline hak kazanılır.

(9) Yetki belgesi iptal edilen işletme ve sözleşmeli işletmenin, iptal tarihi itibarıyla geçerli olan yetkilendirme sözleşmeleri feshedilmiş sayılır. Sözleşmenin feshedilmiş sayılmasından önce verilmiş olan hizmetler için hizmet bedeline hak kazanılır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözleşmeli işletme

MADDE 21 – (1) Sözleşmeli işletme faaliyetinde bulunulabilmesi için işletme ile sözleşmeli işletme arasında yazılı sözleşme yapılır. Birer nüshası taraflarda kalacak şekilde en az iki nüsha düzenlenen bu sözleşmede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) İşletmenin yetki belgesi numarası ve iletişim bilgileri ile sorumlu emlak danışmanının adı, soyadı ve imzası.

b) Sözleşmeli işletme sahibinin gerçek kişi olması durumunda bu kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası ile iletişim bilgileri ve imzası; tüzel kişi veya şube olması durumunda ise tüzel kişi veya şubenin unvanı, iletişim bilgileri ve tebligat adresi ile yetkili temsilcisinin adı, soyadı ve imzası.

c) Hizmet bedelinin taraflar arasında paylaşım usulü.

ç) Sözleşmenin konusu ve süresi.

d) Tarafların hak ve yükümlülükleri ile tebligat adresleri.

(2) Sözleşmeli işletme, sadece bir işletmeye sözleşmeyle bağlı olarak taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunabilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması, uygulamada çıkan sorunlar ve şikâyetlerle ilgili denetim yapmaya yetkilidir. Bakanlık bu yetkisini il müdürlükleri aracılığıyla da kullanabilir.

(2) Yetkili idareler, Bakanlığın talebi üzerine bu Yönetmelik kapsamında ön inceleme mahiyetinde denetim yapmakla görevlidir.

(3) Yetkili idareler tarafından ikinci fıkra kapsamında yapılan denetimin sonuçları, denetimin sonuçlandığı tarihten itibaren on gün içinde il müdürlüğüne bildirilir.

(4) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen idari para cezaları Bakanlıkça uygulanır.

(5) Sözleşmeli işletmenin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi ve bu aykırılığın sözleşmeyle bağlı olunan işletmenin kontrolündeki hususlara ilişkin olması durumunda işletme ve sözleşmeli işletme hakkında ayrı ayrı idari para cezası uygulanır.

(6) İdari para cezalarının uygulanmasında, Kanunun 18 inci maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan hükümler saklıdır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı geçici maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) 5/6/2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmelerin;

a) Gerçek kişi işletmesi olması halinde, o tarihteki işletme sahibi,

b) Tüzel kişi işletmesi veya şube olması halinde, o tarihte taşınmaz ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerinden biri,

tarafından yapılan yetki belgesi başvurularında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendinde belirtilen lise mezuniyeti şartı aranmaz.

(3) 5/6/2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler adına ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından 31/3/2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, 5/6/2018 tarihinden önce Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar veya üniversitelerden taşınmaz ticaretine ilişkin eğitim sertifikası alınmış olması koşuluyla, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler adına, ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından 31/3/2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında:

a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin 5 numaralı alt bendinde belirtilen mesleki eğitim şartı aranmaksızın yetki belgesi verilir. Söz konusu şartı haiz olunduğunu gösteren belgenin 31/12/2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarılmaması veya il müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilir.

b) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin 6 numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı aranmaz.

(5) 5/6/2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan sözleşmeli işletmeler adına ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından 31/3/2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında da üçüncü fıkra ile dördüncü fıkranın (a) bendi uygulanır.”

“(6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla emlak danışmanlığı yapanlar hakkında 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (l) bendi uygulanmaz.

(7) 31/3/2021 tarihinden önce Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesi alan emlak danışmanlarının bu belgeleri ilgili mevzuatı kapsamında iptal edilmediği sürece bu kişilerde Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

(8) 1/1/2021 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmeler, sorumlu emlak danışmanı ve emlak danışmanları ile sözleşmeli işletmelerine ilişkin bilgileri 28/2/2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde yer alan “Gümrük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 – Bu Yönetmeliğin;

a) 10 uncu maddesiyle eklenen 11 inci maddenin üçüncü fıkrası ile 11 inci maddesiyle değiştirilen 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri 1/1/2021 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/6/2018

30442

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/12/2019

30975

16 Nisan 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31456

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “lise” ibaresi “ilköğretim” şeklinde, aynı bendin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6) Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az altı ay; bunların dışında kalanların ise en az on iki ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “5/6/2018” ibaresi “14/10/2020” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “lise” ibaresi “ilköğretim” şeklinde, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “31/3/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih” ibaresi “14/10/2020 tarihi” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “31/3/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “31/3/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde ve aynı maddenin altınca fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih” ibaresi “14/10/2020 tarihi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/6/2018

30442

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/12/2019

30975

2-

14/10/2020

31274

aaa
IBAN NUMARALARIMIZ:
AKBANK: TR97 0004 6001 1288 8000 0922 19 MALTEPE ŞB. İŞ BANKASI: TR28 0006 4000 0014 2120 8448 97 MALTEPE ŞB.
ATEM | Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası
created: producer

ATEM
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 122/11
Çankaya / Maltepe / ANKARA
+90 312-231 87 20

ATEM | Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası
IBAN NUMARALARIMIZ:
AKBANK: TR97 0004 6001 1288 8000 0922 19 MALTEPE ŞB. İŞ BANKASI: TR28 0006 4000 0014 2120 8448 97 MALTEPE ŞB.
created : producer